لیلا آژیر مشاور استاندارومدیرکل اموربانوان وخانواده از طرح های اشتغالزایی بانوان کارآفرین شهرستان دهگلان بازدید نمودند.

لیلا آژیر به همراه بخشدار بخش بلبان آباد از بانوان کار آفرین در روستاهای گردمیران علیا و قادرمرز از توابع بخش بلبان آباد و روستای قروچای از توابع بخش مرکزی دیدار کرند.

لیلا آژیر به همراه بخشدار بخش بلبان آباد از بانوان کار آفرین در روستاهای گردمیران علیا و  قادرمرز از توابع بخش بلبان آباد و روستای قروچای از توابع بخش مرکزی دیدار کرند.


مدیر کل امور بانوان استانداری کردستان از برداشت زعفران صندوق خرد زنان روستایی در روستای گرد میران علیا ، برداشت زعفران در روستای قادرمرز و طرح پوشاک روستای قروچای بازدید کرد و از نزدیک مشکلات یکی از بانوان در روستای قادرمرز را مورد رسیدگی قرار داد

25 آبان 95