دفتر امور روستائی

سرپرست دفتر امور روستایی و شوراها
 • نام : کوروش مرادی


 • معاون مدیر کل(امور دهیاری ها و شوراها)
 • نام :  تحسین عزیزی


مدیر کل
  معاون مدیر کل ( امور دهیاری ها و شوراها )

معاون مدیر کل ( توسعه امور روستایی )
کارشناس هماهنگی و پیگیری
کارشناس امور روستایی
کاردان امور روستایی
کارشناس امور دهیاری ها
کارشناس امور شوراهای اسلامی  روستا
کارشناس امور شوراهای اسلامی  روستا

 

 

 

 1. دستور العمل ساخت و نصب تابلو معابر روستا ها در استان کردستان
 2. فرم های پروانه ساخت در روستاهای استان کردستان 
 3. نمودار گردش کار صدور پروانه ساختمان در روستای دارای دهیاری

 

 

  ** نتایج آزمون مکاتبه ای دهیاران استان کردستان (93/08/02 ) ***

 

دستور العمل اجرایی نحوه مشارکت مردم به منظور راه اندازی واحدهای تولیدی مستقر در روستاها

   • اطلاعات تماس

     تلفن مستقیم : 33667672

دورنگار : 33667682