دفتر برنامه ریزی و بودجه

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه
  • نام: نادر بدخشان

معاون بودجه
  • نام: اردشیر همت پور

معاون برنامه ریزی
  • نام: خلیل عطار

  • شرح وظایف
  • چارت و تشكیلات
  • مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه
  • معاون بودجه
  • معاون برنامه ریزی
  • اطلاعات تماس