دفتر آمار و اطلاعات

مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات
  • نام: مسعود سالمی بوکانی
  • محل تولد: بوکان
  • تاریخ تولد: 1346
  • تحصیلات: فوق لیسانس برنامه ریزی
  •  دریافت گزیده شاخص ها و نماگرهای استان: