دفتر منابع انسانی و تحول اداری

مدیر کل دفتر منابع انسانی و تحول اداری
  • نام: سیده شهلا شالپوش

معاون نوسازی و تحول اداری

        • نام: طاهره چاووشی نژاد

معاون مدیر کل دفتر منابع انسانی