دفتر فن آوری اطلاعات

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات
    • نام : پیمان خلیلی
    • محل تولد: سنندج
    • تاریخ تولد: 
    • تحصیلات : کارشناس کامپیوتر - نرم افزار