آموزش مدیران وکارکنان دستگاههای دولتی استان کردستان

1. عنوان :

آموزش مدیران وکارکنان دستگاههای دولتی استان کردستان (ثبت نام دوره های آموزشی کوتاه مدت )

2. هدف :
آشنایی مدیران وکارکنان دولت با وظائف ومسئولیتهای شغلی وارتقاء سطح دانش و مهارت های آنان
3. دامنه عملكرد:

دفتر آموزش و پژوهش و مدیران وکارکنان دستگاههای دولتی استان کردستان

4. تعاریف :
 • دوره های بهبود مدیریت : به دوره هایی اطلاق می شود که با گذراندن آنها توانمندیهای ویژه مورد نیاز مدیران در ابعاد مختلف تامین یا ارتقاء می یابد .
 • سطوح مدیریت : رده هایی از مدیریت که حسب وظایف ، مسوولیت ها ، اختیارات ، حیطه نظارت و......تفکیک ودر قالب سه سطح عالی ، میانی وپایه بازشناسی شده است .
 • دوره های الزامی : دوره یا پودمانهایی که گذراندن آنها برای مدیران اجباری است . این دسته از دوره ها با عنوان دوره های اصلی نیز باز شناسی شده است .
 • دوره های اختیاری : دوره هایی که مدیران با توجه به شغل مورد تصدی ،علایق ، تجارب شخصی یا نیاز سازمان از بین دوره ها یا پودمانهای اعلام شده انتخاب می مایند . این دوره ها با عنوان دوره های مکمل نیز باز شناسی می شوند .
 • مدیران عالی : مقامات مندرج در بندهای الف ،ب ، ج ، وه تبصره 2 ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ومشاغل همتراز را شامل می شود .
 • مدیران میانی : آن دسته از مدیرانی هستند که وظیفه هماهنگی وایجاد ارتباط بین سطوح عالی وپایه را به عهده دارند مدیران مشمول طرح ارزشیابی مدیران و همترازآنها از مدیران میانی محسوب می شوند (مدیران کل ومعاونین ،فرمانداران ، مدیران عامل ومشاغل همتراز ).
 • مدیران پایه (عملیاتی ) : آن دسته ازمدیرانی که وظیفه اجرای برنامه ها وسیاست های سازمانی را عهده دار هستند وتحت نظر مدیران سطوح میانی قرار دارند .
  روسای ادارات ومعاونان آنان ، بخشداران ، شهرداران شهرستانها ، اعضای هیئت مدیره شرکتهاومشاغل همتراز )
 • آموزشهای بدو انتصاب : به آن دسته از آموزشهایی اطلاق می شود که گذراندن آنها قبل یا در سال اول انتصاب ضروری است .
 • دایره شمول آموزشهای بهبود مدیریت : کلیه مدیران عالی ، میانی وپایه شاغل در وزارتخانه ها ،موسسات ، شرکتهای دولتی ، بانکها، شهرداریها، نهادهای انقلاب اسلامی وسایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند .
شرایط کلی
 • به مدارکی که ناقص بوده ویا بعد از مهلت ثبت نام تحویل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 • منظوراز مهلت ثبت نام ، تحویل مدارک به دفتر آموزش وپژوهش می باشد .
 • مدارک ثبت نام باید به طور کامل از طریق پست یا حضوری تحویل دبیر خانه سازمان گردد .
 • باتوجه به محدود بودن ظرفیت هر دوره ، اولویت شرکت درهر دوره با افرادی است که مدارک آنان به موقع تحویل دفتر آموزش وپژوهش شده باشد .
 • ممکن است در ساعات وروزهای اعلام شده حسب مورد تغییراتی داده شود وهمچنین برخی از روزهای برگزاری دوره به خارج از وقت اداری ویا روزهای زوج به فرد یا بالعکس تغییر یابد .
 • هنگام مراجعه به دفتر آموزش وپژوهش برای ثبت نام وشرکت در کلاسها داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار الزامی است .
5. مدت زمان انجام كار :

کمتر از یک ساعت

6. مراحل و شرح اقدامات :
 • 1. اطلاع رسانی دوره های آموزشی توسط دفتر آموزش و پژوهش
 • 2. ارسال مدارک ثبت نام بوسیله رابط آموزشی دستگاه متقاضی
 • 3. بررسی مدارک توسط دفتر آموزش و پژوهش
 • 4. اجرای دوره توسط دفتر آموزش وپژوهش
7. مدارک مورد نیاز :
 • 1. فرم ثبت نام
 • 2. معرفی نامه کتبی از سازمان متبوع
 • 3. اصل فیش بانکی شهریه دوره آموزشی مورد نظر به حساب 2170454353002 سیبا بانک ملی شعبه کردستان به نام دفتر آموزش و پژوهش