اداره کل امور اداری و مالی

مدیر کل امور اداری و مالی
  • نام: باباعلی مردوخی

معاون  اداری مدیر کل امور اداری
  • نام: مریم شیخ الاسلامی

معاون مالی مدیر کل اداری مالی
  • نام: جمال مرادی
  • چارت و تشكیلات
  • اطلاعات تماس