پنج شنبه 31 مرداد سال 1398

اخبار

استاندار کردستان تاکید کرد:

آمادەسازی شهرک صنعتی سرنجیانە سنندج ظرف شش ماە بە اتمام برسد

استاندار کردستان بر ضرورت اتمام آمادەسازی شهرک صنعتی سرنجیانە سنندج در مدت زمان شش ماە تاکید کرد.
آمادەسازی شهرک صنعتی سرنجیانە سنندج ظرف شش ماە بە اتمام برسد

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در مراسم آغاز عملیات اجرایی آمادە سازی شهرک صنعتی شمارە ۴ سنندج با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اشتغال را بزرگترین مشکل استان در حال حاضر برشمرد و گفت: اجرای این طرح از ۱٦ سال گذشتە در جریان بودە و امیدواریم با حل مشکلات آن فاز اول این شهرک در مدت زمان شش ماە بە پایان برسد.
وی در اختیار قرار دادن این شهرک را عامل ایجاد اشتغال، سرمایەگذاری و تولید در سنندج دانست و اضافە کرد: همە توان خود را بکار خواهیم گرفت کە وعدەهای دادە شدە بە مردم را عملیاتی و اجرایی کنیم.
مرادنیا پیش بینی اولیە برای طرح آمادەسازی فاز اول این طرح کە شامل ۷۵ هکتار است را ۲۰ میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: تامین اعتبارآمادە سازی شهرک صنعتی شمارە چهار سنندج  توسط شرکت شهرک های صنعتی استان و کشور انجام می شود.
استاندار کردستان مجموع مساحت شهرک صنعتی شمارە ۴ سنندج را ۳۰۵ هکتار عنوان کرد و گفت: برای ۲۵۴ هکتار آن طرح تهیە، خیابان کشی و تقسیم بندی های مربوطە انجام شدە است.
وی آمادەسازی این شهرک را در سە فاز عنوان کرد و افزود: با توجە بە کمبود زمین در سنندج واستان کردستان امیدوارم این طرح بتواند بخشی از مشکلات مربوط بە تولیدکنندگان و سرمایە گذاران را حل کند.

 

 

 

برچسب ها