چهار شنبه 15 مرداد سال 1399

اخبار

آموزش صحيح، ابزار مؤثر ارتقاي سلامت ادارى است

معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندار كردستان، گفت: آموزش صحيح و هدفمند كاركنان سازمان هاى دولتى در جهت ارتقاى كارايى و حرفه اى شدن در اجراى وظايف محوله و آگاهى بيشتر در خصوص حقوق شهروندان، مؤثرترين راه ارتقاى سلامت ادارى و پيشگير از فساد ادارى است.
آموزش صحيح، ابزار مؤثر ارتقاي سلامت ادارى است

به گزارش پايگاه اطلاع رسانى استاندارى كردستان؛ حسين فيروزى در جلسه ستاد صيانت از سلامت ادارى استاندارى، امانتدارى و كارايى را ٢ ويژگى ضرورى براى كاركنان سيستم ادارى برشمرد و افزود: وظايفى كه بر عهده هر كدام از كاركنان ادارى قرار دارد نزد آنها امانت است كه بايد به نحو احسن به انجام برسد و كارايى نيز ويژگى مهمى است كه نبود آن يكى از گلوگاه هاى فساد ادارى است. 
وى ضمن تاكيد بر اهميت مبارزه جدى با فساد ادارى، تصريح كرد: فساد ادارى فقط رشوه نيست، تعلل و تاخير در انجام امور مردم نيز از مصاديق فساد ادارى محسوب مى شود. 
فيروزى در ادامه از مديران ستادى استاندارى خواست به منظور افزايش بهره ورى، كليه منابع انسانى ،مادى و فيزيكى را با برنامه ريزى در مسير اجراى اقدامات فسادستيز به كار بگيرند.
وى در اين خصوص، آموزش هاى ضرورى براي ارتقاى كارايى  و حرفه اى كردن نيروى انسانى را گامى موثر در مبارزه با فساد ادارى عنوان كرد و ادامه داد: در سرفصل برنامه هاى آموزش ضمن خدمت كاركنان، عناوين متناسب با سلامت ادارى اولويت داده شود و محتواى مناسب و روزآمد آموزشى در اين زمينه با همكارى اساتيد مجرب و توانا تهيه و تنظيم شود، و سپس دوره هاي آموزشى براى مديران و كاركنان  كه بيشترين تاثيرگذارى را بر فساد ستيزى  و ارتقاي سلامت اداري دارند برگزار شود.
فيروزى  توسعه دولت الكترونيك را يكى ديگر از راه هاى مقابله با فساد ادارى برشمرد و يادآور شد: هر چه سيستم ادارى الكترونيكى تر شود، صحت، شفافيت، دقت و سرعت افزايش مى يابد و هركدام از اين مولفه ها گامى است در راستاى مبارزه با فساد ادارى. 
معاون استاندار كردستان، در اين راستا از مديران خواست اعتبارات جارى را با برنامه ريزى در جهت استقرار و دولت الكترونيك به نحو مطلوب هزينه نمايند.

برچسب ها