دو شنبه 27 خرداد سال 1398

گزارشات تصویری

آیین تجلیل از مدال آوران کردستانی نخستین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در محل سالن پیامبر اعظم استانداری از نگاه دوربین

آیین تجلیل از مدال آوران کردستانی نخستین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در محل سالن پیامبر اعظم استانداری از نگاه دوربین
آیین تجلیل از مدال آوران کردستانی نخستین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در محل سالن پیامبر اعظم استانداری از نگاه دوربین
آیین تجلیل از مدال آوران کردستانی نخستین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در محل سالن پیامبر اعظم استانداری از نگاه دوربین
آیین تجلیل از مدال آوران کردستانی نخستین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در محل سالن پیامبر اعظم استانداری از نگاه دوربین
آیین تجلیل از مدال آوران کردستانی نخستین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در محل سالن پیامبر اعظم استانداری از نگاه دوربین
آیین تجلیل از مدال آوران کردستانی نخستین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در محل سالن پیامبر اعظم استانداری از نگاه دوربین
آیین تجلیل از مدال آوران کردستانی نخستین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در محل سالن پیامبر اعظم استانداری از نگاه دوربین
آیین تجلیل از مدال آوران کردستانی نخستین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در محل سالن پیامبر اعظم استانداری از نگاه دوربین
آیین تجلیل از مدال آوران کردستانی نخستین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در محل سالن پیامبر اعظم استانداری از نگاه دوربین
آیین تجلیل از مدال آوران کردستانی نخستین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در محل سالن پیامبر اعظم استانداری از نگاه دوربین
آیین تجلیل از مدال آوران کردستانی نخستین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در محل سالن پیامبر اعظم استانداری از نگاه دوربین
آیین تجلیل از مدال آوران کردستانی نخستین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در محل سالن پیامبر اعظم استانداری از نگاه دوربین
آیین تجلیل از مدال آوران کردستانی نخستین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در محل سالن پیامبر اعظم استانداری از نگاه دوربین
آیین تجلیل از مدال آوران کردستانی نخستین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در محل سالن پیامبر اعظم استانداری از نگاه دوربین