یک شنبه 17 آذر سال 1398

اخبار

ارادە جدی استاندار کردستان برای ساماندهی نایسر سنندج

استاندار کردستان بر ضرورت ایجاد ساز و کارهای لازم واقدام عملی برای بهبود زندگی ساکنان ناحیە منفصلە شهری نایسر سنندج و ساماندهی خدمات تاکید کرد.
ارادە جدی استاندار کردستان برای ساماندهی نایسر سنندج

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در جلسە بررسی طرح‌های عمرانی شهر سنندج با محوریت ساماندهی منطقە نایسر و بازدید از ناحیە منفصلە شهری نایسر افزود: این ناحیە منفصلە سنندج بیش از ۷۵ هزار نفر جمعیت دارد کە نیازمند ساماندهی، خدمات رسانی و تغییر فضا است.
وی نایسر سنندج را محروم از هرگونە فضای آموزشی، فرهنگی و درمانی مناسب دانست و اضافە کرد: ایجاد امکانات آموزشی و درمانی دو نیاز اساسی و حیاتی برای ساکنان این ناحیە است کە باید  فضاهای مناسب با این مسایل شناسایی و برای احداث آنها اقدام شود.
مرادنیا با بیان اینکە ساماندهی این ناحیە نیازمند همکاری و تعامل جدی دستگاەهای خدمات رسان و شهرداری است اظهار کرد: من شخصا در خصوص ساماندهی نایسر و خدمات رسانی مناسب بە شهروندان احساس مسئولیت می کنم و امیدوارم طی دو سە سال آیندە مشکلات نایسر بە حداقل ممکن برسد.
مرادنیا ضمن ابراز تاسف نسبت بە اینکە در این ناحیە ساخت و سازهای غیرمجاز بسرعت گسترش یافتە است افزود: از این بە بعد با هرگونە ساخت و ساز غیر مجاز و خارج از ضوابط بشدت جلوگیری خواهد شد و حتما با متخلفان برابر قوانین برخورد می شود.
وی افزود: انتظار ما این است کە مردم جهت کمک رفاە حال خود کاملا از ساخت و ساز غیر مجاز دست بردارند و اگر تمایل بە احداث بنایی دارند از مجاری قانونی اقدام کنند تا در آیندە نزدیک ساماندهی این منطقە بە نتیجە برسد.
استاندار کردستان با بیان اینکە در شان کردستان نیست کە منطقەای با این همە جمعیت از کمترین امکانات برخورار باشد اظهار داشت: از بدو ورود بە استان یکی از دغدغەهایم ساماندهی مناطق حاشیەای از جملە نایسر بود و من مطمئنم با همکاری دستگاەهای اجرایی و خدمات رسان اتفاقات خوشایندی در ساماندهی این ناحیە خواهد افتاد.
وی با اشارە بە اینکە خدمات شهری و ایجاد زیر ساخت ها در این ناحیە باید گسترش پیدا کند گفت: سە میلیارد و ٨۰۰ میلیون تومان اعتبار برای بهسازی و آسفالت معابر اصلی نایسر در نظر گرفتە شدە است و بصورت جداگانە دیگر نواحی حاشیەای سنندج و استان مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در راستای ساماندهی آنان اقدام خواهد شد.
همچنین در این جلسە استاندار کردستان از آغاز ادامە عملیات اجرایی تقاطع غیر همسطح بلوار کردستان و پل توحید سنندج خبر داد و گفت: اتمام  این پروژ ە برای سنندج بسیار حایز اهمیت و و شهروندان بسیاری از آن منتفع خواهند شد.
مرادنیا  با بیان اینکە برای اتمام طرح فاضلاب و پل توحید بلوار کردستان بیش از ۱۲ میلیارد تومان نیاز است کە از اعتبارات استانی هزینە خواهد شد افزود: آب و فاضلاب شهری و شهرداری سنندج در این خصوص مسئولیت دارند و تصمیم بر این است کە تا پایان شهریورماە سال آیندە این پروژە بە بهرەبرداری کامل برسد.
وی افزود: این پروژە نقشی مهم در کاهش ترافیک کە اکنون برزگترین معضل شهر سنندج است را دارد.
استاندار کردستان به همراە برخی از مدیران دستگاەهای اجرایی مرتبط با حوزە عمران شهری کلنگ آغاز عملیات اجرایی بهسازی و معابر اصلی نایسر سنندج بە طول سە هزار و ۳۰۰ متر بە زمین زد. بنا بر گفتە مدیرکل راە و شهرسازی کردستان این پروژە در مدت زمان یکسال بە اتمام خواهد رسید.
همچنین بهمن مرادنیا شروع عملیات اجرایی احداث ساختمان دیتا سنتر و مجتمع itc استان کردستان را در سایت اداری سنندج را کلنگ زنی کرد. این مجتمع با ۱۲ میلیارد تومان اعتبار تامین شدە در پنج طبقە ومساحت سە هزار و۲۹۰ متر مربع در مدت ۱٨ ماە ساختە خواهد شد.
استاندار کردستان در ادامە برنامەهای خود از ادامە اجرای بلوار کردستان و پل توحید سنندج نیز بازدید و از نزدیک در جریان موانع وبرنامەهای احداث این پروژە قرار گرفت.

برچسب ها