جمعه 22 آذر سال 1398

اخبار

در همایش شوراهای اسلامی استان کردستان:

ارتباط بین مدیران اجرایی و شوراها ضروری است

استاندار کردستان بر ضرورت وجود ارتباط گستردە میان مدیران اجرایی و شوراهای شهر و روستا در راستای حل مشکلات تاکید کرد.
ارتباط بین مدیران اجرایی و شوراها ضروری است


بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ عبدالمحمد زاهدی درهمایش و کارگاە آموزشی اعضای شوراهای اسلامی شهر استان کردستان با بیان این مطلب افزود: وجود ارتباط میان مدیران وشوراها عامل تسریع در انجام کارها و رفع موانع موجود خواهد شد.
وی با بیان اینکە هم اکنون در استان کردستان ۱٦۱ عضو شورای شهر و۴۰۰۴ نفر عضو شورای روستاها هستند ادامە داد: از عمدە مشکلات شهرداری های ما ضعف در سیستم درآمدی است و بر همین اساس از اعضای شوراها می خواهم بە فکر ایجاد و تعریف درآمد پایدار باشند.
زاهدی دیگر مشکل موجود در شهرداری ها را نیروی انسانی مازاد برشمرد و اظهار داشت: وجود نیروی زیاد انسانی سبب می شود کە بیشتر درآمد شهرداری ها بە پرداخت حقوق اختصاص یابد کە این وضع بە هیچ وجە شایستە نیست.
وی افزود: اعضای شوراها اجازە ندهند نیرویی بە بدنە شهرداری ها تزریق شود مگر در جایی کە قانون اجازە دادە باشد و نیرویی متخصص مورد نیاز باشد.
استاندار کردستان همچنین اعضای شوراها را بە توجە جدی بە مسایل فرهنگی و اجتماعی فراخواند و گفت: هفتە آیندە هفتە فرهنگی کردستان در تهران برگزار می شود وهمچنین جشنوارە  تولیدات رادیو و تلویزیونی بە مدت سە روز دراستان برگزار خواهد شد.
وی افزود: این جشنوارە بزرگترین رویداد فرهنگی کشور از لحاظ حجم کار است و کردستان بە مدت یکماە از شبکەهای مختلف سیما بر روی آنتن خواهد بود.

برچسب ها