جمعه 3 خرداد سال 1398

اخبار

در سفر استاندار کردستان به قروه:

افتتاح چند طرح صنعتی و خدماتی در شهر قروە بە مناسبت هفتە دولت

استاندار کردستان با سفر یک روزە بە شهرستان قروە ودر هفتە دولت چند طرح صنعتی وخدماتی را بە بهرەبرداری رساند.
افتتاح چند طرح صنعتی و خدماتی در شهر قروە بە مناسبت هفتە دولت

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ عبدالمحمد زاهدی در بدو ورود بە دیدار خانوادە شهید احمدحاجی مرادی رفت.
وی در این دیدار خدمت بە خانوادە شهدا را وظیفە همە مدیران دانست و گفت؛ عزت و سربلندی امروز کشور را مدیون ایثار و فداکاری های شهدا هستیم.
در ادامە این سفر ساختمان شمارە ۲ آتش نشانی شهر قروە با اعتبار یک و نیم میلیارد تومان بە بهرەبرداری رسید.
همچنین افتتاح کارخانە مصنوعات سنگی سریش آباد از جملە طرح هایی بود کە بە بهرەبرداری رسید.
این کارخانە در مجموع از ۲۵ کارگاە تشکیل شدە است کە ۱۹ کارگاە آن فعال شدە است.
در این کارگاەها هم اکنون ۲۰ نفر بطور مستقیم مشغول کار هستند و تا ۵۰ نفر قابل افزایش است.
لازم بە ذکر است برای احداث این کارخانە دو میلیارد تومان هزینە شدە است
افتتاح کارخانە تولید الیاف مصنوعی با سە ونیم میلیارد تومان اعتبار با ظرفیت تولید ۳۰۰ تن درسال و اشتغالزایی ۲۰ نفر دیگر طرح صنعتی بود کە بە دست استاندار کردستان بە بهرەبرداری رسید.
همچنین عبدالمحمد زاهدی در این سفر کارخانە آجردژ کردستان با یک ونیم میلیاردتومان اعتبار و اشتغالزایی برای ۲۰ نفر افتتاح کرد.

 

 

 

 

 

افتتاح چهار طرح صنعتی تولیدی به مناسبت هفته دولت در قروه

برچسب ها