چهار شنبه 13 اسفند سال 1399

اخبار فرهنگی و سیاسی

افزايش سرمايه هاى اجتماعى در گرو اعتماد دولت به تشكل هاى مردم نهاد

مديركل امور اجتماعى و فرهنگى استاندارى كردستان، گفت: افزايش سرمايه هاى اجتماعى محقق نمى شود مگر اينكه دولت به تسكل هاى مردم نهاد اعتماد كند.
افزايش سرمايه هاى اجتماعى در گرو اعتماد دولت به تشكل هاى مردم نهاد

به گزارش پايگاه اطلاع رسانى استاندارى كردستان؛ فرانك قدسى در جلسه هم انديشى سازمان هاى مردم نهاد استان يكى از اهداف برگزارى اين همايش را توانمندسازى تشكل هاى مردم نهاد به منظور هم افزايى و خدمت رسانى بهتر عنوان و خاطرنشان كرد: تشكل هاى مردم نهاد بازوى توانمند دولت محسوب مى شوند. 
وى افزود: تشكل ها از پتانسيل خوبى برخوردار هستند، چرا كه از دل مردم برآمده اند به همين دليل انجام برخى اقدامات كه براى دولت سخت است براى آنان سهل است. 
 قدسى در ادامه گفت:  به توانمندى هاى تشكل هاى مردم نهاد، اعتقاد داريم و بر اين باوريم كه آنها مى توانند سرمايه هاى اجتماعى را بهبود بخشند. 
وى در اين خصوص افزود: هر اندازه سرمايه هاى اجتماعى در يك جامعه افزايش يابد، آن جامعه مترقى تر و رو به رشدتر خواهد بود و اين امر با اعتماد دولت به تشكل ها محقق مى شود. 
مديركل امور اجتماعى و فرهنگى استاندارى كردستان در ادامه اظهار داشت: لازم است دولت حامى و هدايت گر تشكل ها باشد و تنگناهاى ادارى را براى آنها تعديل كند. 
وى همچنين از تشكل ها خواست در راستاى اساسنامه كه توسط خود اعضا تنظيم مى شود حركت كنند، در يك حوزه معين فعاليت كنند و در فعاليت هاى خود از جمله مسائل مالى شفافيت داشته باشند.
قدسى ديگر هدف برگزارى اين همايش را بررسى راهكارهاى شبكه سازى در حوزه مديريت بحران عنوان كرد و از برگزارى انتخابات در اين همايش با هدف انتخاب نمايندگان تشكل ها و شبكه سازى در مديريت بحران و همچنين تشكيل و احياى خانه تشكل ها خبر داد.

بازدید [ 1023549 ]
برچسب ها