دو شنبه 28 مرداد سال 1398

اخبار

فیروزی تاکید کرد:

الكترونيكى شدن شهردارى سنندج، خدمت رسانى به شهروندان را ارتقاء مى‌بخشد

معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندار كردستان، ضمن استقبال از طرح (شهردارى الكترونيك سنندج) اين اقدام را موجب ارتقاء خدمت رسانى به شهروندان و افزايش بهره ورى عنوان كرد.
الكترونيكى شدن شهردارى سنندج، خدمت رسانى به شهروندان را ارتقاء مى‌بخشدبه گزارش پايگاه اطلاع رسانى استاندارى كردستان
؛ حسين فيروزى در جلسه كميسيون سرمايه گذارى، كارآفرينى و گردشگرى شوراى شهر سنندج كه به منظور معرفى و بررسى طرح الكترونيكى شدن ١٢٠ خدمت شهردارى سنندج برگزار شد، اظهار داشت: لزوم بهره ورى از فناورى اطلاعات در خلق ثروت هميشه مورد تاكيد بوده و خوشحاليم كه شوراى شهر با اجراى اين طرح آغازگر اين راه خواهد شد.
وى با يادآورى اينكه كردستان استان پايلوت در اجراى طرح تكاپو است، افزود: تلاش بسيار شد تا ثابت كنيم كردستان در زمينه فناورى اطلاعات ظرفيت فراوان دارد كه از جمله اين ظرفيت ١٥ هزار فارغ التحصيل حوزه IT است و براى بهره بردارى صحيح از اين ظرفيت ها، بسيار ضرورى است سازمان ها و ادارات دولتى و نهادهاى عمومى در ايجاد فضاى كسب و كارهاى نوين، با جديت برنامه ريزى و اقدام نمايند.
فيروزى در ادامه، پاسخگويى، شفافيت، رقابت پذيرى فعاليت هاى اقتصادى، عدالت و توليدمحورى كاربست فناورى اطلاعات و توسعه درلت الكترونيك عنوان و خاطرنشان كرد: دولت الكترونيك عنوان و خاطرنشان كرد: اجراى اين طرح سيستم شهردارى را كارآمد و بهره ور مى كند و مهمتر اينكه، رضايتمندى مردم را به دنبال خواهد داشت.
معاون استاندار كردستان خطاب به مجرى طرح، عزم جزم شوراى شهر سنندج براى اجراى شهردارى الكترونيك سنندج را يادآور شد و گفت: اگر در اين خصوص سخت گيرى هم شود براى افزايش ضريب موفقيت است چرا كه دولت هم بر اجراى دولت الكترونيك تاكيد دارد.
فيروزى پيشنهاد كرد به منظور تسريع در اجراى طرح، كارگروهى براى بررسى ابعاد حقوقى، فنى، اجرايى و اقتصادى تشكيل و از مشاوره مجرى طرح بهره مند شوند.
وى با يادآورى وجود ١٥ هزار فارغ التحصيل رشته IT و ICT در استان، آنها را ثروت واقعى استان دانست و افزود: در اجراى چنين طرح هايى بايد از اين سرمايه انسانى و همچنين توان علمى دانشگاه هاى استان بهره بگيريم.
فيروزى در بخش ديگرى از اين جلسه، برنامه هاى در دستور كار شوراى شهر را  هدفمند و در راستاى ارتقاء خدمت رسانى به مردم شريف، متدين و قدرشناس سنندج ارزيابى و اضافه كرد: انتظار داريم شورا در راستاى جذب سرمايه گذار بخش خصوصى و برون سپارى خدمات با تمام توان تلاش كند.
معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندار كردستان از همه رسانه هاى استان خواست به عنوان عضو دهم، در كنار اعضاى شوراى شهر سنندج تلاش كنند و با ايجاد فضاى رسانه اى مناسب، پيام آمادگى شهر سنندج و استان كردستان براى جذب سرمايه گذارى را به گوش سرمايه گذاران برسانند.
شايان ذكر است، قرار است با همكارى يك شركت سرمايه گذارى و دانشكده كارآفرينى دانشگاه تهران و دانشكده هنر و معمارى تربيت مدرس، ١٢٠ خدمت سنتى شهردارى باز طراحى و الكترونيكى شود.

برچسب ها