سه شنبه ۳ بهمن سال ۱۳۹۶

انتخابات خبرگان رهبری

اطلاعات آماری انتخابات مجلس خبرگاه رهبری در استان کردستان

دوره واجدین شرایط کل آرای ماخوذه درصد مشارکت متوسط کشور
اول 500560 326579 65.24 77.38
دوم 624263 279502 44.77 37.09
سوم 826477 344212 41.65 46.3

نام دوره

واجدین شرایط

کل آراء مأخوذه

درصد مشارکت

متوسط کشور

چهارم

1035418

53999

15/52

61

پنجم

116536

619702

35/53

62

بازدید [ 632 ]
برچسب ها