شنبه 4 فروردین سال 1397

انتخابات ریاست جمهوری

نام دوره

واجدین شرایط

کل آراء مأخوذه

درصد مشارکت

متوسط کشور

دوره نهم

1032306

385416

33/37

84/62

دوره نهم ( مرحله دوم )

1032306

257643

96/24

76/59

دوره دهم

943818

610756

71/64

85

دوره یازدهم

1062449

661090

27/62

2/72

دوره دوازدهم

1181883

694037

72/58

7/73

 

 

 

اطلاعات آماری انتخابات سراسری ریاست جمهوری اسلامی ایران در استان کردستان - دور اول تا هشتم

دوره واجدین شرایط کل آرای ماخوذه درصد مشارکت متوسط کشور
اول 460775 59100 12.83 67.42
دوم 486931 212884 43.72 64.24
سوم 486931 235980 48.46 74.26
چهارم 543780 280451 51.57 54.78
پنجم 607265 356323 58.68 54.59
ششم 694687 381790 54.96 50.66
هفتم 781048 617351 79.04 79.92
هشتم 910364 486596 53.45 66.77

بازدید [ 1066 ]
برچسب ها