پنج شنبه 14 آذر سال 1398

اخبار

اولتیماتوم استاندار کردستان برای تعیین تکلیف اشتغال فراگیر

استاندار کردستان بە بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط دستور داد ظرف مدت یک هفتە تکلیف خود را با طرح اشتغال فراگیر روشن کنند.
اولتیماتوم استاندار کردستان برای تعیین تکلیف اشتغال فراگیر


بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در جلسە شورای برنامەریزی، کارگروە تخصصی اشتغال و کیمسیون هماهنگی بانک‌های استان با بیان این مطلب گفت: مدت دو ماە است کە از بانک‌ها و دستگاه‌های مرتبط با موضوع اشتغال می‌خواهم بصورت جدی موضوع اشتغال را سرلوحە اقدامات خود قرار دهند اما در این میان متاسفانە شاهدیم ارادەای برای انجام کار وجود ندارد.
وی ادامە داد: از این بە بعد خواهشی در کار نخواهد بود، چرا کە بعد از دو ماە از ابلاغ این طرح تنها شاهد سیکل تکراری در استان هستیم.
مرادنیا با بیان اینکە با در پیش گرفتن این رویە کاری انجام نخواهد شد اضافە کرد: موضوع اشتغال برای کردستان یک امر حیاتی است و ظرف مدت یک هفتە باید هم طرح اشتغال فراگیر و هم اشتغال روستایی و چگونگی تعامل و همکاری بانک ها و دستگاەهای مرتبط اجرایی در این رابطە باید روشن شود.
استاندار کردستان خواستار رصد فعالیت دستگاەهای اجرایی و بانک‌ها شد و افزود: می‌خواهم تکلیف همە ما روشن شود تا بدانیم چە کسی در کردستان اهل کار و عمل است چە کسانی از زیر بار انجام کار شانە خالی می کنند.

برچسب ها