دو شنبه 20 مرداد سال 1399

اخبار

ایجاد کارخانە بازیافت زبالە در مریوان با جدیت پیگیری و بە نتیجە برسد

استاندار کردستان بر لزوم ایجاد کارخانە بازیافت زبالە و جدیت در بە نتیجە رسیدن آن در کمترین زمان ممکن تاکید کرد.
ایجاد کارخانە بازیافت زبالە در مریوان با جدیت پیگیری و بە نتیجە برسد


بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان
؛ بهمن مرادنیا در جلسە احداث مجتمع بازیافتی زبالە مریوان با بیان این مطلب گفت: مشکل زبالە سال گذشتە در مریوان بە بحران تبدیل شد و ایجاد این کارخانە بازیافت هم مشکل مریوان را حل می کند و هم ایجاد درآمد خواهد کرد.
مرادنیا با بیان اینکە سرمایە‌گذار این پروژە درخواستی برای استفادە از تسهیلات بانکی ندارد ادامە داد: تنها خواستە سرمایەگذار تامین زمین مورد نیاز بە مقدار چهار هکتار و تامین پسماند مورد نیازشان است.
استاندار کردستان با اعلام اینکە سرمایە گذار این پروژە شرکت پترو نگین آسیا است گفت: این سرمایەگذاری بە ارزش ۲۵ میلیارد تومان و توان بازیافت زبالە بە میزان ۲۵۰ تن در روز است
مرادنیا بە زمانبندی اجرای این پروژە نیز گریزی زد و افزود: زمان مد نظر مجری پروژە بین ۹ تا ۱۲ ماە است اما لازم است با همکاری ادارات منابع طبیعی، محیط زیست و صنعت، معدن و تجارت این زمان کوتاە شود.
وی ابراز امیدواری کرد که نهایتا ظرف مدت دو هفتە آیندە احداث این کارخانە بە مرحلە نهایی برسد.

برچسب ها