جمعه 22 فروردین سال 1399

گزارشات تصویری

بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از پارک جنگلی آبیدر و نیز سالن ورزشی سرپوشیده در دست احداث شش هزار نفری سنندج به روایت تصویر

بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از پارک جنگلی آبیدر و نیز سالن ورزشی سرپوشیده در دست احداث شش هزار نفری سنندج به روایت تصویر
بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از پارک جنگلی آبیدر و نیز سالن ورزشی سرپوشیده در دست احداث شش هزار نفری سنندج به روایت تصویر
بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از پارک جنگلی آبیدر و نیز سالن ورزشی سرپوشیده در دست احداث شش هزار نفری سنندج به روایت تصویر
بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از پارک جنگلی آبیدر و نیز سالن ورزشی سرپوشیده در دست احداث شش هزار نفری سنندج به روایت تصویر
بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از پارک جنگلی آبیدر و نیز سالن ورزشی سرپوشیده در دست احداث شش هزار نفری سنندج به روایت تصویر
بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از پارک جنگلی آبیدر و نیز سالن ورزشی سرپوشیده در دست احداث شش هزار نفری سنندج به روایت تصویر
بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از پارک جنگلی آبیدر و نیز سالن ورزشی سرپوشیده در دست احداث شش هزار نفری سنندج به روایت تصویر
بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از پارک جنگلی آبیدر و نیز سالن ورزشی سرپوشیده در دست احداث شش هزار نفری سنندج به روایت تصویر
بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از پارک جنگلی آبیدر و نیز سالن ورزشی سرپوشیده در دست احداث شش هزار نفری سنندج به روایت تصویر
بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از پارک جنگلی آبیدر و نیز سالن ورزشی سرپوشیده در دست احداث شش هزار نفری سنندج به روایت تصویر
بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از پارک جنگلی آبیدر و نیز سالن ورزشی سرپوشیده در دست احداث شش هزار نفری سنندج به روایت تصویر
بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از پارک جنگلی آبیدر و نیز سالن ورزشی سرپوشیده در دست احداث شش هزار نفری سنندج به روایت تصویر
بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از پارک جنگلی آبیدر و نیز سالن ورزشی سرپوشیده در دست احداث شش هزار نفری سنندج به روایت تصویر