جمعه 22 آذر سال 1398

گزارشات تصویری

بازدید حسین فیروزی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان از طرحهای کارآفرینی و خودکفایی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سنندج به روایت تصویر

بازدید حسین فیروزی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان از طرحهای کارآفرینی و خودکفایی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سنندج به روایت تصویر
بازدید حسین فیروزی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان از طرحهای کارآفرینی و خودکفایی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سنندج به روایت تصویر
بازدید حسین فیروزی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان از طرحهای کارآفرینی و خودکفایی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سنندج به روایت تصویر
بازدید حسین فیروزی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان از طرحهای کارآفرینی و خودکفایی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سنندج به روایت تصویر
بازدید حسین فیروزی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان از طرحهای کارآفرینی و خودکفایی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سنندج به روایت تصویر
بازدید حسین فیروزی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان از طرحهای کارآفرینی و خودکفایی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سنندج به روایت تصویر
بازدید حسین فیروزی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان از طرحهای کارآفرینی و خودکفایی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سنندج به روایت تصویر
بازدید حسین فیروزی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان از طرحهای کارآفرینی و خودکفایی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سنندج به روایت تصویر