پنج شنبه 10 مهر سال 1399

اخبار اقتصادی و عمرانی

استاندار کردستان:

بانک‌های استان دنبال اجرای سختگیرانە قوانین در پرداخت تسهیلات نباشند

استاندار کردستان بە مدیران بانک‌های استان توصیە کرد با توجە بە نیازهای متعدد استان در بخش تولید و اشتغال بە دنبال اجرای سختگیرانە قوانین و مقررات نباشند.
بانک‌های استان دنبال اجرای سختگیرانە قوانین در پرداخت تسهیلات نباشند
بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛
بهمن مرادنیا در جلسە شورای هماهنگی بانک‌ها کە با هدف تعیین تکلیف نحوە پرداخت تسهیلات بە طرح های اشتغالزایی اختصاص داشت گفت: ما در تهران با اکثر مدیران عامل بانک ها صحبت کردەایم، آنها قول مساعد برای هرگونە تسهیل گری و همکاری در پرداخت تسهیلات را دادەاند، اما بانک های استان دنبال اجرای مو بە مو و دقیق قوانین بانکی هستند.

وی با بیان اینکە با روش و رویە در پیش گرفتە شدە فعلی مشکلات کردستان مرتفع نخواهد شد افزود: از مدیران بانک های استان انتظار می رود با جدیت و دلسوزی شرایط استان را برای مدیران عامل در تهران تشریح کنند و صرفا بە اجرای قوانین سفت و سخت و آیین نامەها اکتفا نکنند.

مرادنیا با بیان اینکە همە ما باید بە دنبال جذب کامل تسهیلات اشتغال فراگیر و روستایی در کردستان باشیم ادامە داد: ما در استان بە دنبال پول پاشی نیستیم، بلکە همە سعی ما باید بر جذب، هزینە کرد صحیح و نتیجە مطلوب و پایدار این تسهیلات است.

استاندار کردستان، مردم استان و مشتریان بانک ها را جزو مشتریان خوش حساب و متعهد نسبت بە میانگین کشوری دانست و گفت: در استان بانک ها تنها  دارای ٨ درصد  معوقە هستند کە حدود سە و نیم درصد از میانگین کشوری پایین تر است.

مرادنیا با بیان اینکە در پی متهم کردن هیچکسی  بە کم کاری نیست و تنها بە دنبال حل مشکلات اساسی مردم  است عنوان کرد: در کردستان  همە ما در قبال جوانان و آیندە این دیار مسئولیت داریم و باید با تلاش و همت شبانەروزی در پی رفع مشکلات و تنگناهای باشیم کە این مهم همکاری بانک ها را می طلبد.

وی در ادامە از دستگاەهای اجرایی  خواست  طرح‌های معرفی شدە بە بانک‌ها پالایش شوند تا استان بتواند بیشترین بهرەمندی را از این تسهیلات ارزان قیمت داشتە باشد.

استاندار کردستان با بیان اینکە تسهیلات ارزان قیمت اشتغال فراگیر و روستایی فرصتی برای توسعە استان است اضافە کرد: طبق گفتە ریاست جمهوری مهلت استفادە از تسهیلات اشتغال روستایی تا خردادماە سال آیندە است و در صورت کم کاری و عدم جذب باقیماندە سهم استان را استان‌های دیگر جذب خواهند کرد.

بازدید [ 834822 ]
برچسب ها