یک شنبه 17 آذر سال 1398

اخبار

بانک‌های کردستان برای رونق تولید به صحنە بیایند

استاندار کردستان حضور گستردە بانک‌ها را عاملی اساسی در رونق تولید و افزایش اشتغال ارزیابی کرد.
بانک‌های کردستان برای رونق تولید به صحنە بیایند

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در دیدار معاون امور بین الملل و اعتباری بانک مهر اقتصاد کشور با بیان اینکە همە ما باید در قبال جامعە و جوانان احساس تکلیف کنیم افزود‌: همە باید برای ایجاد اشتغال همت کنند و در این خصوص بانک ها نقشی مهم و اساسی دارند.
وی ایجاد اشتغال توسط دولت را با توجە بە وضعیت کشور تقریبا منتفی دانست و گفت: بانک ها باید با پرداخت تسهیلات آسان و بە موقع زمینە ایجاد شغل توسط خود مردم را فراهم کنند.
مرادنیا وجود فضای یاس و ناامیدی در استان را زیبندە ندانست و افزود: ایجاد فضای باز برای بخش خصوصی کار ایجاد می کند و ایجاد کار ناامیدی را از جامعە دور می کند.

 

 

برچسب ها