شنبه 5 بهمن سال 1398

اخبار

استاندار کردستان تاکید کرد:

بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشتغال تعین تکلیف شوند

استاندار کردستان از بانک‌های استان خواست در خصوص پرداخت تسهیلات برای اشتغالزایی و رونق تولید تعین تکلیف شوند.
بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشتغال تعین تکلیف شوند


بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛
بهمن مرادنیا در جلسە ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت‌: از زمانی کە طرح اشتغال فراگیر اعلام شد در این زمینە جلسات برگزار و طرح ها نیز معرفی شدە است کە متاسفانە عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات قابل قبول نیست.
وی با بیان اینکە مجموعە این مشکلات بە معاون اول رئیس جمهور و وزیر کار نیز گفتە شدە است ادامە داد: مشکلات کردستان در خصوص بانک ها و عملکرد آنان در دولت مطرح و تعیین تکلیف شوند.
وی افزود: بانک های استان اعلام می‌کنند کە از مرکز دستور العملی ابلاغ نشدە است، لذا ضروری است کە این مسئلە شفاف مطرح و تصمیم گیری شود.
مرادنیا ادامە داد: همە تلاش ما این است کە خودمان در استان اقدامات موثری انجام دهیم اما برخی از اختیارت در استان وجود ندارد و باید از تهران ابلاغ شود.
استاندار کردستان گفت: با طرح اشتغال فراگیر برای متقاضیان و تولید کنندگان توقع ایجاد شدە است و در صورت عدم همکاری بانک ها نا هماهنگی شکل می گیرد.
مرادنیا در ادامە سخنان خود موضوع آب و تخصیص مناسب بە بخش توسعە کشاورزی را بسیار حایز اهمیت دانست و گفت: اگر ما تخصیص مناسب و در حد میانگین کشور داشتە باشیم در استان تولید ثروت و افزایش تولید با کمترین هزینە خواهیم داشت.
وی ادامە داد: ما  مشکلات بخش آب را بە مقامات، وزیر مربوطە و معاونین وی اطلاع دادەایم و انتظار داریم استان در این بخش از بلاتکلیفی نجات پیدا کند.
استاندار کردستان با بیان اینکە علارغم آب زیاد کمترین بهرەوری از آن عاید استان می شود اظهار کرد: بنیاد مستضعفان قرار شدە است کە در حوزە دامداری چند طرح پرورشی بە میزان ۱٨ هزار راس اجرا کند کە آن هم نیازمند دریافت تسهیلات از صندوق توسعە ملی است.
وی با اعلام اینکە ما بە دنبال افزایش تولید و رونق بخش تولید در کردستان هستیم افزود: همە ما باید در راستای فعال نگاە داشتن واحدهای تولیدی کار  وبرای جذب بخش خصوصی و سرمایەگذاری آنان همت کنیم.

برچسب ها