چهار شنبه 30 آبان سال 1397

گزارشات ویدئو

با همت و رایزنی استاندار کردستان صورت گرفت: گامی برای تغییر سیمای شهر سنندج با گرفتن ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبارات ویژه برای بافت‌های فرسوده و حاشیه آن