جمعه 22 آذر سال 1398

اخبار

مرادنیا در جلسه شورای برنامه‌ریزی عنوان کرد:

بخش خصوصی در استان باید فضای کار داشتە باشد

استاندار کردستان ایجاد فضای کار برای بخش خصوصی واقعی را از راه‌های اصلی ایجاد اشتغال در استان ارزیابی کرد.
بخش خصوصی در استان باید فضای کار داشتە باشد

به گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در پنجمین جلسە شورای برنامەریزی استان کردستان بر ضرورت جذب سرمایەگذاران بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: باید برای بخش خصوصی امتیاز قایل شد تا برای سرمایەگذاری در استانی چون کردستان انگیزە داشتە باشند.

وی بر برنامەریزی عملیاتی و اقدام در جهت سرعت بخشی بە توسعە استان تاکید کرد و افزود: اگر تفکر عملیاتی در مدیران وجود نداشتە باشد نە تنها مشکلی حل نخواهد شد بلکە بە مشکلات مردم نیز اضافە خواهد شد و این امر نیازمند داشتن برنامە کوتاە مدت، میان مدت و بلند مدت است.

مرادنیا با اشارە بە اینکە توقع مردم در حال حاضر بیش از گذشتە است مدیران را بە تلاش گستردە و مضاعف فراخواند و اضافە کرد: واقعیت این است کە مردم درحال حاضر رضایت چندانی از عملکردها ندارند و این موضوع در امور زیربنایی و اشتغال کە از مباحث حایز اهمیت است خود را نشان دادە است.

استاندار کردستان عدم عملکرد صحیح و بە موقع در مسایل اشتغال و زیربنایی را سبب بدبینی مردم بە مرکز دانست و ادامە داد: اگر در استان کردستان کاری صورت نگیرد در وهلە اول مقصر ما هستیم چرا کە ما در این خصوص مسئولیت داریم.

مرادنیا بر پیگیری مجدانە مسایل از طریق وزارتخانەها نیز تاکید کرد واز سفر سە کمسیون برنامە وبودجە، عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی در آیندە نزدیک بە استان خبر داد.

وی در ادامە اشتغال را مشکل عمدە کشور و استان برشمرد و مدیران را در ایجاد این مسئلە دارای مسئولیت خواند.

مقام عالی دولت در کردستان بە تسهیلات دولتی برای ایجاد اشتغال در کشور و استان نیز گریزی زد و افزود: ما باید بە موقع طرح‌ها و برنامەهای خود را ارایە دهیم و تلاش کنیم از تسهیلات بانکی حداکثر استفادە را در جهت ایجاد اشتغال پایدار ببریم.

وی در ادامە گستردەگی بدنە دولت را عامل تضعیف بخش خصوصی برشمرد و تصریح کرد: من با استخدام دولتی موافق نیستم و مدیران باید تلاش کنند سیستم خود را کوچک، چابک و بە روز کنند.

 

 

 

 


پنجمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان

برچسب ها