شنبه 23 آذر سال 1398

اخبار

استاندار کردستان:

بخش زیادی از مشکلات اکنون کردستان ریشە در گذشتە دارد

استاندار کردستان بخش بزرگی از مشکلات و عدم توسعە استان را در کم کاری های ادوار گذشتە دانست.
بخش زیادی از مشکلات اکنون کردستان ریشە در گذشتە داردبە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛
بهمن مرادنیا در نشست صمیمی با فعالان مدنی استان کە با حضور جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور برگزار شد افزود: اگر در ۲۰ سال گذشتە در بخش راەآهن، راهها، تخصیص آب و توسعە زیرساخت های دیگر تلاش می شد اکنون مشکلات استان بسیار کمتر بود.
وی با بیان اینکە در صبحت هایی کە با مقامات عالی دولت صورت گرفتە همه مصمم بە توسعە کردستان هستند افزود: راهکارهای مناسب برای جبران عقب ماندگی های استان اتخاذ شدە و باید برای جبران آنها صبر کرد.
مرادنیا  با اشارە بە اینکە انصاف نیست همە قصور و کم کاری ها بە این دولت نسبت دهیم گفت: امسال از ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبار راەآهن ۱۱۰ میلیارد آن معادل ٨۲ درصد تخصیص یافتە است.
استاندار کردستان همچنین از برگزاری ۷۰۰ میلیارد تومان مناقصە راە در استان خبر داد و اضافە کرد هم اکنون در این بخش با کسری ۵۰۰ میلیارد تومان در این بخش مواجەایم کە دولت پرداخت آن را تعهد کردە واین نشان از اهتمام دولت بە توسعە کردستان است.

برچسب ها