پنج شنبه 2 خرداد سال 1398

اخبار

برای معرفی کردستان باید تولید محتوا شود

معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری کشور کردستان را برای معرفی بە سراسر کشور ودیگر جهانیان نیازمند معرفی وتولید محتوا دانست.
برای معرفی کردستان باید تولید محتوا شود

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ احمدی پور درنشست با فعالان اقتصادی بخش گردشگری وصنایع دستی کردستان با بیان این مطلب افزود؛باید تلاش شود مستندات تولید شدە بصورت گستردە درسطح ملی وبین المللی در جهت جذب گردشگر منتشر شود.
وی با بیان اینکە هم اکنون در رسانە ملی بە حوزە گردشگری کشور توجە خوبی می شود ادامە داد؛ علاوە بر معرفی استان در رسانە ملی نباید از ظرفیت های فضای مجازی نیز غافل بود، چرا کە این مهم می تواند نقش مهمی در جذب گردشگر ایفا کند.
وی سرمایە گذاری در بخش گردشگری را امنیت آفرین توصیف کرد وافزود؛هر مقدار بخش گردشگری رونق بگیرد ضریب امنیت در کشور بالا می رود واین دیدگاە دولت نیز هست.
احمدی پور رونق بخش گردشگری را در گرو مشارکت گستردە بخش خصوصی وحمایت های دولتی عنوان کرد وبە تصریح گفت؛پیشران توسعە بخش گردشگری بخش خصوصی است و این اصل منطبق بر اقتصاد مقاومتی ایست.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری یکی از راههای رونق گردشگری در کردستان را برگزاری تورهای مشترک با استانهای همجوار ذکر کرد وگفت؛ لزومی ندارد همە همایش های دولتی در تهران برگزار شود بلکە این همایش ها می تواند بصورت دورەای درسایر استانها برگزار شود.

برچسب ها