دو شنبه 11 فروردین سال 1399

اخبار

برنامه ريزى دقيق لازمه عملكرد مثبت در حوزه امنيت اجتماعى

معاون سياسى امنيتى و اجتماعى استاندار كردستان امنيت اجتماعى را مساله اى بسيار مهم عنوان كرد و برنامه ريزى دقيق در اين زمينه را لازمه عملكرد مثبت در اين حوزه دانست.
برنامه ريزى دقيق لازمه عملكرد مثبت در حوزه امنيت اجتماعى

به گزارش پايگاه اطلاع رسانى استاندارى كردستان؛ حسين خوش اقبال در جلسه كارگروه امنيت اجتماعى استان، گفت: امنيت اجتماعى مساله بسيار مهمى است كه همه آحاد، جامعه از خانواده تا تمامى دستگاه هاى ذيربط بايد نسبت به آن حساس باشيم. 
وى نگرانى در خصوص مساله امنيت اجتماعى را به جا و لازم دانست و افزود: امروز نيازمند آن هستيم كه خانواده ها در اين خصوص حساس تر باشند. 
خوش اقبال يادآور شد: امروز مديريت در حوزه امنيت اجتماعى متفاوت از گذشته است و با توجه به گستردگى مرزهاى فضاى مجازى و كمتر شدن موانع، اگر درست برنامه ريزى و عمل نكنيم نمى توانيم اقدامات موثرى انجام دهيم. 
معاون سياسى استاندار در ادامه با تاكيد بر اهميت جلسات كارگروه امنيت اجتماعى، هدف از تشكيل اين جلسات را شناسايى نقاط ضعف و قوت عملكرد در اين حوزه عنوان كرد و اظهار داشت: حضور كارشناسان غير ادارى در اين جلسات مى تواند به بيان صريح و شفاف تر معضلات حوزه امنيت اجتماعى  كمك كند.ماعى را مساله اى بسيار مهم عنوان كرد و برنامه ريزى دقيق در اين زمينه را لازمه عملكرد مثبت در اين حوزه دانست. 
به گزارش پايگاه اطلاع رسانى استاندارى كردستان؛ حسين خوش اقبال در جلسه كارگروه امنيت اجتماعى استان، گفت: امنيت اجتماعى مساله بسيار مهمى است كه همه آحاد، جامعه از خانواده تا تمامى دستگاه هاى ذيربط بايد نسبت به آن حساس باشيم. 
وى نگرانى در خصوص مساله امنيت اجتماعى را به جا و لازم دانست و افزود: امروز نيازمند آن هستيم كه خانواده ها در اين خصوص حساس تر باشند. 
خوش اقبال يادآور شد: امروز مديريت در حوزه امنيت اجتماعى متفاوت از گذشته است و با توجه به گستردگى مرزهاى فضاى مجازى و كمتر شدن موانع، اگر درست برنامه ريزى و عمل نكنيم نمى توانيم اقدامات موثرى انجام دهيم. 
معاون سياسى استاندار در ادامه با تاكيد بر اهميت جلسات كارگروه امنيت اجتماعى، هدف از تشكيل اين جلسات را شناسايى نقاط ضعف و قوت عملكرد در اين حوزه عنوان كرد و اظهار داشت: حضور كارشناسان غير ادارى در اين جلسات مى تواند به بيان صريح و شفاف تر معضلات حوزه امنيت اجتماعى  كمك كند.

بازدید [ 596106 ]
برچسب ها