سه شنبه 6 خرداد سال 1399

اخبار

سرپرست امور روستایی خبر داد:

بهرەبرداری از ۳۰۴ طرح وپروژە روستایی در ایام اللە دهە فجر

سرپرست امور روستایی و شوراهای استانداری می‌گوید در دهە فجر امسال ۳۰۴ طرح و پروژە در روستاهای کردستان بە بهرە‌برداری رسیدە است.
بهرەبرداری از ۳۰۴ طرح وپروژە روستایی در ایام اللە دهە فجر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ ابراهیم شریف پور اضافە می کند: برای اتمام و بهرە برداری این تعداد پروژە ۱۷ و نیم میلیارد تومان از محل اعتبارات دهیاری ها هزینە شدە است.
وی با بیان اینکە ۳۰۴ پروژە بهرە برداری شدە مربوط بە پنج ماهە گذشتە است، گفت: در هفتە دولت سالجاری نیز تعداد زیادی پروژە در روستاهای استان مورد بهرە برداری قرار گرفتە است.
بهسازی معابر روستایی، فاضلاب کشی، سنگ فرش معابر واحداث دیوار حایل از جملە اقداماتی بودە کە برای خدمتگذاری بە روستا نشینان عملیاتی و افتتاح شدە است.

بازدید [ 183882 ]
برچسب ها