سه شنبه 7 بهمن سال 1399

اخبار

معاون استاندار کردستان:

بودجە ادارات باید با هدف افزایش بهرەوری هزینە شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان بر هزینه کرد اعتبارات با هدف افزایش بهره‌وری تاکید کرد.
بودجە ادارات باید با هدف افزایش بهرەوری هزینە شود

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ حسین فیروزی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان که در خصوص توزیع اعتبارات هزینه‌ای برگزار شد بر مدیریت هزینه‌ها با توجه به وضعیت جاری کشور تاکید کرد و افزود: بودجه‌ای که در اختیار ادارات قرار می‌گیرد باید متفاوت از سالیان پیش، مدیریت شده و با هدف افزایش بهره‌وری هزینه شود.

وی با بیان اینکە بهرەوری در سیستم اداری ما یکسان نیست و باید همە تلاش ها برای افزایش بهرە‌وری باشد گریزی نیز بە مشکلات سد راە سرمایە گذاری زد و اظهار داشت: بعضی از دستگاه‌ها کمک کنندە و حامی سرمایەگذار نیستند و بعضی مجوزها در بخش کارشناسی ادارات با مشکل مواجە می شود.

فیروزی تاکید کرد: مدیران باید بصورت جدی مشکلات صدور برخی مجوزهای سرمایە گذاری را در سطح کارشناسی مرتفع کنند.

معاون اقتصادی استاندار کردستان هدف غایی دولت و مدیران استان را ایجاد اشتغال و افزایش رفاە و سطح معیشت مردم ارزیابی کرد و گفت: برای نیل بە این هدف اعتبارات باید درست و در راستای این امر هزینە شود.

فیروزی بر ضرورت بهبود شرایط اقتصادی پرسنل و کارمندان نیز تاکید کرد و گفت: پرداخت عادلانە بە معنای پرداخت یکسان بە همەی کارکنان نیست و لازم است مدیران از دیگر هزینەهای غیر ضرور کم کردە و بە پرسنل بیشتر رسیدگی کنند.

بازدید [ 931437 ]
برچسب ها