شنبه 5 بهمن سال 1398

اخبار

بوستان ایمنی در شهرهای استان ایجاد شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان بر ضرورت ایجاد بوستان ایمنی توسط شهرداری ها در همە شهرهای استان تاکید کرد.
بوستان ایمنی در شهرهای استان ایجاد شود

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ امیر قادری در جلسە شورای فنی استان با بیان اینکە تاکنون همایش ها و کارگاهی آموزشی در چند شهر برای آگاهی مردم در مقابلە با حوادث طبیعی نظیر زلزلە برگزار شدە است ایجاد بوستان ایمنی در شهرها برای آگاهی مردم برای مواجهە درست با حوادثی همچون زلزلە حایز اهمیت دانست.
وی ایجاد این بوستان ها را با هدف آموزش بە عامە مردم و خصوصا دانش آموزان همە مقاطع تحصیلی ارزیابی کرد و افزود: چون کشور ما در منطقەای حادثە خیز واقع شدە است و مردم بصورت مداوم با بلایای طبیعی روبرو هستند بهترین کار ممکن آمادگی وآموزش مقابلە درست با این بلایا است.
قادری در بخش دیگری از سخنان خود سبک سازی ساختمانها و استفادە از مصالح با کیفیت و شیوەهای مدرن را از راههای کاهش آسیب هنگام وقوع بلایای طبیعی همچون زلزلە عنوان کرد وادامە داد: جلسات متعدد و مداومی پیرامون بررسی کیفیت مصالح ساختمانی برگزار شدە است، اما با این وجود ما همچنان در این بخش مشکل داریم.
وی اضافە کرد: استفادە از مصالح با کیفیت و استاندارد در ساخت و سازها باید بە مطالبە جدی مردم تبدیل شود و مردم خود باید متوجە باشند با کاهش هزینە ساخت و ساز امنیت خود و خانوادەهایشان را بە مخاطرە خواهند انداخت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان همچنین در این جلسە از برگزاری همایش  ترویج مقررات ملی ساختمان در اردیبهشت ماە سال آیندە در سنندج خبر داد.

برچسب ها