شنبه 5 بهمن سال 1398

اخبار

استاندار کردستان در جلسە شورای اداری شهرستان بیجار؛

بگذارید سرمایەگذاران بخش خصوصی عرض اندام کنند

استاندار کردستان برضرورت ایجاد فضا و بسترهای مناسب برای عرض اندام سرمایەگذاران بخش خصوصی در بخش‌های مختلف تاکید کرد.
بگذارید سرمایەگذاران بخش خصوصی عرض اندام کنند

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در جلسە شورای اداری شهرستان بیجار با بیان اینکە امنیت سرمایەگذار با حضور و خواست مردم محقق می‌شود گفت: بی گمان آیندە کشور و بهبود شرایط اقتصادی با حضور بخش خصوصی تامین می شود، چرا دولت هرگز بە تنهایی از عهدە همەی کارها بر نمی آید.
وی با دسته‌بندی مشکلات شهرستان بیجار در چهار بخش زیرساخت های حمل و نقل، کشاورزی و آب، صنعت و گردشگری گفت: همە تلاش ها باید در جهت حل و ساماندهی این چهارحوزە برنامەریزی و اجرایی شود.
مرادنیا اضافە کرد: در سالیان گذشتە تلاش های بسیاری برای ساماندهی راهها و توسعە زیرساخت های حمل و نقل انجام شد کە متاسفانە بە دلایل مختلف متوقف شد.
وی با اشارە بە اینکە برای راه‌های بیجار ۷۵ میلیارد تومان مناقصە برگزار شدە است ادامە داد: امیدواریم راە بیجار بە زنجان نیز تا پایان سال ۹٨ بە اتمام برسد کە بی گمان این اقدامات تاثیر بسزایی در رونق شهرستان خواهد داشت.
استاندار کردستان در ادامە بر ضرورت تسریع در چهارخطە کردن مسیر بیجار دیواندرە نیز تاکید کرد و گفت: مسیر بیجار بە همدان نیز در نیمە اول سال آیندە زیر بار ترافیک خواهد رفت.
وی بە پروژە راەآهن بیجار نیز اشارە کرد و گفت: ردیف این پروژە خوشبختانە حذف نشدە است و رایزنی های اولیە نیز با قرارگاە خاتم صورت گرفتە است کە امیدواریم نتیجە بخش باشد.
وی افزود: طبق بررسی ها این پروژە نیازمند هزار میلیارد تومان اعتبار است.
بهمن مرادنیا در ادامە موضوع آب و کشاورزی را از نیازهای مبرم شهرستان دانست و گفت: خوشبختانە آب سد تالوار بطور کامل بە بیجار اختصاص پیدا کردە و دیگر آبی از این سد بە همدان و زنجان نخواهد رفت.
وی افزود: در تلاش هستیم از سد سیازاخ نیز آب شرب و کشاورزی بیجار را تامین و از محل اعتبارات رودخانەهای مرزی برای آن تامین اعتبار کنیم.
مرادنیا همچنین از کسب مجوز برای حفر ۲۵۰ حلقە چاە و تخصیص پنج میلیارد تومان اعتبار برای طرح‌های پایین دست سد تالوار خبر داد.
مقام عالی دولت در کردستان بە ضعف سرمایەگذاری در بخش صنعت در استان و بیجار نیز گریزی زد و اظهار داشت: موضوع فولاد کردستان در حال نهایی شدن است و در روزهای آیندە خبرهای خوشی از این موضوع رسانەای خواهد شد.
وی افزود: شرکت ایمیدرو آمادە سرمایەگذاری ۲۰ درصدی در پتروشیمی است و با چند سرمایەگذار بخش خصوصی نیز صحبت های اولیە انجام شدە است.
وی یکی دیگر از پتانسیل های دیار گروس را قابلیت گردشگری ذکر کرد و افزود: من بە عنوان استاندار کردستان اعلام میکنم کە همە زیرساخت های لازم برای گردشگری بصورت رایگان انجام خواهد شد.
مرانیا تصریح کرد: در صورت بهبود زیرساخت های حمل و نقل حوزە گردشگری در این شهرستان متحول خواهد شد
استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود کشاورزان را بە توجە بە دامپروری فراخواند و گفت: متاسفانە در حال حاضر دامپروری از چرخە فعالیت کشاورزان خارج شدە کە این مسئلە عاملی مهم در کاهش درآمد خانوادەها بە شمار می رود.
وی افزود: استان کردستان قابلیت تبدیل بە قطب تولید پروتئین را دارا است و از محل صندوق  توسعە ملی تسهیلات مناسبی را برای تولید گوشت قرمز میتوان دریافت کرد.
استاندار کردستان در پایان ایجاد فضای شور و نشاط وامید را برای بیجار ضروری دانست و اضافە کرد  لازم است در این شهر فضای شاد و برگزاری کنسرت ها مورد توجە قرار بگیرد.

برچسب ها