پنج شنبه 31 مرداد سال 1398

اخبار

مرادنیا عنوان کرد:

تفکر مدیران باید نسبت بە توسعە تغییر کند

استاندار کردستان خواستار تغییر نگرش مدیران نسبت بە مفهوم توسعە برای رشد و پیشرفت همە جانبە استان شد.
تفکر مدیران باید نسبت بە توسعە تغییر کند

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در دیدار با اعضای سازمان نظام پزشکی سنندج توسعە را دارای ابعاد و جوانب گوناگون ذکر کرد و گفت: یک برنامە توسعەای کامل و مدون باید برای استان تعریف شود کە متاسفانە بە این امر در گذشتە توجە چندانی نشدە است.
وی با بیان اینکە باید یک مقصد توسعەای برای استان تعیین و همە تفکرات و امکانات در آن راستا بکار گرفتە شود ادامە داد: این مقصد توسعەای باید برای مردم در میان مدت و بلندمدت دارای اثر بخشی مثبت باشد.
مرادنیا یکی از ظرفیت های کردستان را آب دانست  و گفت: در زمانی کە باید بر سر موضوع آب و تخصیص آن برای رونق کشاورزی چانەزنی می‌شد این موضوع برای مدیران دغدغە نبودە است کە مشکلات ناشی از آن اکنون در استان پدیدار شدە است.
استاندار کردستان آیندە نگری مدیران را از شروط موفقیت و توسعە استان برشمرد و اظهار داشت: من خود را وابستە بە هیچ تفکر و جناح سیاسی نمی‌دانم و تنها هدفم کار کردن برای توسعە و تعالی کردستان در همە ابعاد است.
وی در ادامە سخنان خود بە رسالت سنگین پزشکان در مقابل سلامت جامعە اشارە کرد و گفت: متاسفانە در جامعە گاهی تفکرات منفی بە نسبت پزشکان ایجاد می‌شود کە این امر حاصل عملکرد بد معدودی از افراد است و عمومیت ندارد.
مرادنیا همچنین بە مشکلات حوزە سلامت نیز اشارە کرد و گفت: قطعا برای بهبود وضعیت سلامت استان نیازمند همفکری با متخصصان این حوزە هستیم.
وی افزود: تلاش می‌کنیم برخی گلەمندی‌های پزشکان در رابطە با موضوع مالیات را حل کنیم تا این قشر زحمتکش با توان بیشتر بە رسالت خود عمل کنند.

برچسب ها