شنبه 18 مرداد سال 1399

اخبار

نصرالهی‌زاده:

توسعە روستاها در برنامە ششم توسعە با جدیت مد نظر قرار گرفتە است

رئیس سازمان مدیریت و برنامە ریزی استان کردستان توسعە روستاها را یکی از محورهای اساسی در برنامە ششم توسعە و دولت تدبیر و امید عنوان کرد.
توسعە روستاها در برنامە ششم توسعە با جدیت مد نظر قرار گرفتە است


بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان، بهرام نصراللهی‌زادە در جلسە ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای برنامەریزی و توسعە استان کردستان افزود: دولت چند کار ویژە برای توسعە روستاها در کشور مد نظر دارد کە باید در طول برنامە ششم ۲۵ هزار روستا در بخش‌های مختلف توسعە پیدا کنند.
وی افزود: سهم استان کردستان از طرح توسعە روستا ٨۳۵ روستا است کە با اجرای کامل این طرح سیمای اکثر روستاهای کردستان متحول می شود.
نصراللهی زادە یکی از مشکلات عمدە استان و خصوصا شهر سنندج را حاشیە نشینی دانست و ادامە داد: دلیل عمدە این حاشیە نشینی و رشد آن مهاجرت روستاییان بە دلیل نبود امکانات و زیرساخت های مناسب و اشتغال قابل قبول در روستاها است.
وی طرح قرارگاە پیشرفت و سازندگی سپاە در کردستان را ستودنی دانست و گفت: این کار چون مشارکتی، با مردم و برای مردم است امید است در کمترین زمان بە نتیجە دلخواە و پیش بینی شدە برسد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامە ریزی استان کردستان با انتقاد از اینکە ما متاسفانە روستاهایمان را رها کردەایم گفت: لازم است روستا نشینان نیز از همان رفاە و امکانات شهرها برای ماندگاری در روستاها برخوردار باشند.
وی با بیان اینکە ما در دو شهرستان بیجار و سروآباد شاهد رشد منفی جمعیت هستیم ادامە داد: امیدوارم با اقدامات قرارگاە پیشرفت و سازندگی سپاە کە با همکاری و هماهنگی دولت پروژەها را پیش می برند روند رشد منفی جمعیت متوقف شود.
نصراللهی زادە اضافە کرد: اگر ما در روستاها امکانات مناسب و اشتغال قابل قبول ایجاد کنیم قطعا کسانی کە مجبور بە مهاجرت بە شهرهای استان و دیگر استانها شدەاند باز خواهند گشت.
وی در پایان با اشارە بە اینکە در سند جامع توسعە استان کە تهیە کردەایم محورهای توسعە هر شهرستان کاملا مشخص شدە اضافە کرد: ما برنامە داریم کە محورهای توسعە را در همە دهستان‌های استان مشخص و برای آن برنامە داشتە باشیم.

 

برچسب ها