دو شنبه 28 مرداد سال 1398

اخبار

مرادنیا تاکید کرد:

توسعە کردستان تامین کنندە امنیت و منافع ملی است

استاندار کردستان توسعە و پیشرفت کردستان را تامین کنندە امنیت و منافع ملی در همە سطوح ارزیابی کرد.
توسعە کردستان تامین کنندە امنیت و منافع ملی استبە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛
بهمن مرادنیا در جلسە شورای توسعە شهرستان مریوان گفت؛ توسعە استان کردستان علاوە بر بهرەمندی مردم منطقە ایجاد کنندە ثبات و امنیت و تامین کنندە منافع همە کشور خواهد بود.
وی مردم شهرستانهای مرزی استان را مرزداران غیور و پاسدار امنیت کشور دانست و ادامە داد: شهرستان مریوان دارای پتانسیل های بسیار غنی در همە بخش ها است و ما باید با کار و همدلی این پتانسیل ها را بە فعل درآوریم.
مرادنیا دیگر پتانسیل های مریوان را بخش گردشگری و مرز برشمرد و گفت: بعداز اعلام موجودیت گروە تکفیری داعش در عراق، صادرات ترکیە از هشت میلیارد دلار بە دو نیم میلیارد دلار کاهش پیدا کردە و این فرصت بسیار خوبی برای در اختیار گرفتن بازارهای عراق و رونق تجارت و صادرات کردستان است.
استاندار کردستان وضعیت جادەهای استان را بد توصیف کرد و گفت: ساختن راه‌ها شرط اول توسعە هر منطقەای است و این مهم باید در اولویت تصمیم گیری ها باشد.
مرادنیا با بیان اینکە راە آهن همدان بە سنندج در زمان مشخص بە اتمام برسد ابراز امیدواری کرد کمیسیون برنامە و بودجە تلاش کنند این راەآهن بە مرز باشماق مریوان برسد.
وی در ادامە سخنان خود احیا دریاچە زریوار را مهم دانست و گفت: این دریاچە برای مردم کردستان و اهالی مریوان از اهمیت خاصی برخوردار است کە انتظار داریم با تخصیص اعتبارات خاص این موهبت الهی ساماندهی شود.

برچسب ها