دو شنبه 30 دی سال 1398

اخبار اقتصادی و عمرانی

معاون عمرانی استاندار کردستان:

جلوگیری از ورود فاضلاب مهمترین اولویت در نجات بخشی زریوار است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان جلوگیری از ورود فاضلاب روستاهای اطراف دریاچە را مهمترین اقدام در طرح نجات بخشی زریوار دانست.
جلوگیری از ورود فاضلاب مهمترین اولویت در نجات بخشی زریوار است


بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان
؛ امیر قادری در جلسە کارگروە استانی برنامە مدیریت جامع تالاب زریوار با بیان این مطلب گفت؛ فاضلاب نە روستا در ضلع غربی وارد تالاب زیوار می شد کە در سنوات گذشتە این مشکل کاملا مرتفع شد.

وی افزود: در ضلع شرقی نیز فاضلاب سە روستا و فاضلاب بخشی از محلە سردوشی‌ها بە دریاچە سرازیر می‌شود کە اقداماتی نیز در جهت حل این مشکل صورت گرفتە است.

قادری ادامە داد: حل کامل مشکل جلوگیری از ورود فاضلاب بە دریاچە زریوار نیازمند تامین اعتبار است کە امسال نیز اعتبارات خوبی برای این مسئلە در نظر گرفتە شدە است.

معاون عمرانی استاندار کردستان در ادامە سخنان خود بە طرح‌ها و مطالعات ادارات مختلف برای نجات دریاچە زریوار اشارە کرد و اظهار داشت: موردی کە باید بە جد مورد توجە قرار بگیرد این است کە دریاچە باید مدیریت یکپارچە داشتە باشد.

وی مجموعە اقدامات صورت گرفتە غیر از برنامەهای جلوگیری از ورود فاضلاب بە دریاچە، جلوگیری از حفر چاە، ممانعت از ساخت و ساز و ایجاد خانە باغ‌ها عنوان کرد.

قادری ادامە داد: دستگاه‌های متولی برای نجات دریاچە زریوار بە صورت جدی ورود کردەاند.

وی افزود: اگر در سال ۹۷ مشکل ورود فاضلاب بە دریاچە کامل حل شود کار بسیار ارزشمند و اقدامی ارزندە در راستای حفظ و صیانت از این موهبت الهی است.

بازدید [ 544293 ]
برچسب ها