جمعه 15 فروردین سال 1399

اخبار

استاندار کردستان:

حذف بازارچەهای مرزی بە یکبارە امکان پذیر نیست/ مرز یک فرصت برای کشور و استان است

استاندار کردستان حذف یکباره بازارچه های مرزی را به سبب وابستگی معیشت مردم به آن امکان پذیر ندانست.
حذف بازارچەهای مرزی بە یکبارە امکان پذیر نیست/ مرز یک فرصت برای کشور و استان است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در سومین جلسه کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان که با حضور دکتر مویدی رئیس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور برگزار شد، گفت: ما در مرزهای استان و در حال حاضر شغلی برای مردم سراغ نداریم و مراودات مرزی نیز از سالیان بسیار دور وجود داشته است.
وی افزود: ارادە برای قطع کردن این مبادلات بە یکبارە امکان ندارد و باید برای این امر یک راە صحیح انتخاب کنیم.
مرادنیا تصریح کرد: هنگامی کە بازارچە های مرزی استان فعال بودند کمترین مشکل را در آن مناطق داشتیم و قاچاق نیز تا حد زیادی کاهش یافته بود.
استاندار کردستان مجموعە واردات از بازارچە های مرزی استان را در قیاس با کشور ناچیز عنوان کرد و گفت: دستاوردی کە بازارچە های مرزی در حفظ امنیت و اشتغال دارد در قیاس با هزینە های آن بە حساب نمی آید.
مرادنیا در ادامە سخنان خود بە عملکرد سختگیرانە گمرک در مرز باشماق انتقاد کرد و خواستار جاری شدن رویە یکسان و مشابە دیگر گمرکات کشور شد و افزود: کنترل واردات و صادرات کالا در قانون بە گمرک واگذار شدە است و لازم است رویە های معمول و مطابق کشور در مرز باشماق نیز بکار گرفتە شود.
وی افزود: گاها ناهماهنگی بین دستگاه ها باعث می شود  در مبادلات دچر مشکل شویم و نتوانیم از فرصت مرز بە خوبی استفادە کنیم.
مرادنیا همچنین خواستار پیگیری و اجرایی شدن حمل یکسرە کالا شد و گفت: حمل یکسرە کالا عامل تسریع در صادرات وافزایش درآمد تولیدکنندگان خواهد شد.
وی در ادامە خواستار تسهیل صادرات از استان شد و افزود: وقتی در استان تولید مازاد داریم لازم است با تعرفە گذاری  مناسب بستر مناسب برای صادرات آن کالاها فراهم شود.

بازدید [ 28386 ]
برچسب ها