شنبه 5 بهمن سال 1398

اخبار

استاندار کردستان در جلسه‌ی شورای اداری سقز:

حمایت دولت و مشارکت بخش خصوصی نسخە توسعە کردستان است

استاندار کردستان حمایت دولت و مشارکت بخش خصوصی وجذب سرمایەگذاران را راە حل توسعە و حل بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی استان دانست.
حمایت دولت و مشارکت بخش خصوصی نسخە توسعە کردستان است

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در جلسە شورای اداری شهرستان سقز کە با حضور وزیر تعاون، کار ورفاە اجتماعی برگزار شد استان کردستان را دارای مشکل و تنگناهایی عنوان کرد و افزود: کسی منکر وجود این تنگناها و گرفتاری‌ها در استان نیست اما بر همە ما واجب است با همدلی و همراهی و هم افزایی بسترهای توسعە کردستان را فراهم کنیم.
وی کمک دولت بە اقتصاد و رشد شاخص‌های کردستان را ضروری ارزیابی کرد و افزود: باید در کنار دولت بخش خصوصی و سرمایەگذاران حضور پررنگ داشتە باشند و وظیفە ماست کە زمینە جذب هر چە بیشتر بخش خصوصی را فراهم کنیم.
مرادنیا هم افزایی و همدلی همە نیروها و گروهها را عامل جهش بیشتر در توسعە استان ارزیابی کرد و گفت: روح یاس و ناامیدی نباید در جامعە ما حاکم شود چرا کە مردم ما در سخت ترین شرایط در مقابل قدرت ها ایستادگی کردند.
استاندار کردستان افزود: مطئنم کە ما میتوانیم بر مشکلات اقتصادی نیز غلبە کنیم .
وی در خاتمە ضمن ابراز خوشحالی نسبت بە سفر وزیر تعاون، کار ورفاە اجتماعی بە کردستان ابراز امیدواری کرد در آیندە با کمک این وزارتخانە کارهای بزرگ و بنیادی‌تری در استان انجام شود.

برچسب ها