جمعه 15 فروردین سال 1399

اخبار

استاندار کردستان:

خدمات سازمان ثبت احوال بە مردم اطلاع‌رسانی شود

استاندار کردستان بر ضرورت اطلاع رسانی بە مردم در خصوص وظایف وخدمات سازمان ثبت احوال تاکید و آن را یک امر لازم و ضروری ارزیابی کرد.
خدمات سازمان ثبت احوال بە مردم اطلاع‌رسانی شود

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در دیدار معاون برنامەریزی و مدیریت منابع سازمان ثبت احوال کشور گفت: در حال حاضر مردم اطلاع چندانی از خدمات ثبت احوال ندارند و تنها ذهنیت‌شان در حد صدور شناسنامە و کارت ملی برای افراد است.
وی با بیان اینکە سازمان ثبت احوال نقش بسیار مهم و اساسی در ثبت آمار  وقایع حیاتی دارد اضافە کرد: باید با کار تبلیغی  ابعاد و مسئولیت های مهم سازمان ثبت احوال برای مردم روشن شود.
مرادنیا در ادامە سخنان خود وضعیت استان را در بخش ثبت وقایع حیاتی مثبت و روبە رشد توصیف کرد و گفت: پوشش وقایع حیاتی استان بیش از ۹۹/٨ درصد  و در صدور کارت ملی هوشمند تاکنون رتبە چهارم کشور را بە خود اختصاص دادە است.
در این دیدار حسن صومی بعنوان مدیرکل  ثبت احوال استان کردستان معرفی و از خدمات چند سالە محسن آقایی تقدیر شد.

بازدید [ 621585 ]
برچسب ها