چهار شنبه 15 مرداد سال 1399

اخبار

استاندار کردستان:

دستگاه‌ها در برآورد هزینە پروژە‌ها حساب شدەتر عمل کنند/ مردم باید نتایج و اثرات اجرای طرح‌ها را لمس کنند

استاندار کردستان تاکید کرد دستگاه‌های اجرایی در برآورد هزینه های مربوط به طرح ها و پروژه ها حساب شده تر عمل کنند.
دستگاه‌ها در برآورد هزینە پروژە‌ها حساب شدەتر عمل کنند/ مردم باید نتایج و اثرات اجرای طرح‌ها را لمس کنند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در جلسه شورای برنامه ‌ریزی که به پروژه های طرح تملک دارایی های سرمایه ای شهرستان دهگلان اختصاص داشت، گفت: گاها دیده می شود که دستگاه ها و سازمان های دولتی در مورد میزان اعتبار مورد نیاز برای یک پروژه حساب شده و دقیق عمل نمی کنند.
وی افزود: پروژه وجود دارد که از سال ٨۷ آغاز شده و هرسال مبلغ اعتباری برای اتمام آن اختصاص می یابد  اما آن پروژه کماکان به قوت خود باقی است.
مرادنیا گفت: باید مشکل کار را پیدا کرد و از اساس برای رفع آن چاره اندیشی شود.
استاندار کردستان ادامه داد: دولت هرسال به پروژه ها اعتبار تزریق می کند و لازم است یک عزم جدی برای به سرانجام رساندن آنها ایجاد شود.
مرادنیا در ادامه سخنان خود بر بهرە مندی مردم از اثرات و برکات پروژە ها تاکید کرد و افزود: اعتقاد دارم بە جای پیش بردن چندین پروژە مختلف بر روی چند طرح مشخص کار و بە سر انجام برسد تا مردم از آن بهرە مند و اثراتش را مشاهدە کنند.
وی در ادامە سخنان خود بر کمک دولت در تامین برخی زیرساخت ها برای واحدهای تولیدی تاکید کرد و افزود: برای نمونە اگر دولت نسبت بە آسفالت یک راە دسترسی واحد تولیدی اقدام کند آن کار کمک بە اشتغال و تولید است.

بازدید [ 32433 ]
برچسب ها