شنبه 18 مرداد سال 1399

اخبار

معاون رئیس‌جمهور؛

دست پر بە کردستان آمدم/ سیاست دولت اتمام راە آهن همدان سنندج تا پایان دولت دکتر روحانی است

رئیس سازمان برنامە وبودجە کشور گفت کە برای کمک بە روند توسعە دست پر بە استان کردستان سفر کردم.
دست پر بە کردستان آمدم/ سیاست دولت اتمام راە آهن همدان سنندج تا پایان دولت دکتر روحانی است

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ محمد باقر نوبخت در بازدید از قطعە دو راە آهن همدان بە سنندج افزود: قبل از‌سفر بە استان کردستان دستور تخصیص ۳۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژە راە آهن همدان بە سنندج را صادر کردم.

وی با بیان اینکە استان‌های همجوار کردستان یکی بعد از دیگری بە شبکە ریلی کشور وصل شدند، اظهار کرد: دولت تدبیر و امید عزم خود را جزم کردە کە تا پایان دولت قطار بە کردستان برسد.

نوبخت از مدیران و مسئولان خواست با جدیت تمام و با اعتباری کە تامین شدە است نسبت بە تملک مابقی اراضی در مسیر اقدام و تلاش خود را مضاعف کنند.

وی با بیان اینکە منابع دولت و کشور محدود است و ما مجبور بە اولویت بندی منابع هستیم ، افزود: پروژە راە آه همدان بە سنندج از اولویت های دولت است و لازم است پروژە‌ای کە برای آن تاکنون صدها میلیارد تومان هزینە شدە با تخصیص اعتبارات دیگر بە اتمام و در اختیار مردم قرار بگیرد.

بازدید [ 22401 ]
برچسب ها