شنبه 5 خرداد سال 1397

دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی

                                          


ابطال مدارک و لغو پناهندگی اتباع خارجی متخلف
دانلود [15]

ارائه گواهی تحصیل اتباع خارجی
دانلود [14]

انتقال پرونده شناسایی اتباع خارجی به استان های دیگر
دانلود [17]

انتقال پرونده شناسایی اتباع خارجی در داخل استان
دانلود [18]

تبدیل وضعیت اقامتی اتباع خارجی از کارت آمایش به گذرنامه
دانلود [15]

تشکیل پرونده متقاضیان تحصیل تابعیت
دانلود [15]

تفكيك و تكميل پرونده هاي خانوار اتباع خارجي
دانلود [17]

ثبت طلاق اتباع خارجی
دانلود [12]

ثبت فوت و ابطال مدرک اتباع خارجی
دانلود [13]

ثبت مشخصات ولادت اتباع خارجی
دانلود [15]

جذب کمکهای سازمان های بین المللی برای اتباع خارجی
دانلود [15]

خروج داوطلبانه اتباع خارجی از کشور
دانلود [15]

رسیدگی به تقاضای تابعیت اتباع خارجی
دانلود [14]

رسیدگی به دعاوی حقوقی اتباع خارجی
دانلود [14]

رفع توقیف خودروهای حامل اتباع خارجی غیرمجاز
دانلود [16]

رفع مشکلات بیمه ای اتباع خارجی و جمع آوری آمار و اطلاعات
دانلود [13]

رفع موانع تحصیلی اتباع خارجی
دانلود [14]

شناسایی و صدور مجوز اقامت و تردد اتباع خارجی دارای مادر ایرانی
دانلود [15]

صدور برگه تردد بین شهری اتباع خارجی
دانلود [23]

صدور پروانه زناشویی اتباع خارجی
دانلود [24]

صدور مجوز برنامه هاي فرهنگی، ورزشی و اجتماعی برای اتباع خارجی
دانلود [16]

صدور مجوز تحصیل دانشجویان اتباع خارجی
دانلود [14]

صدور مجوز ثبت ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی
دانلود [13]

صدور، تمدید و تعویض مدارک اقامتی اتباع خارجی
دانلود [16]
بازدید [ 131 ]
برچسب ها