سه شنبه 30 مرداد سال 1397

دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی

                                          


ابطال مدارک و لغو پناهندگی اتباع خارجی متخلف
دانلود [36]

ارائه گواهی تحصیل اتباع خارجی
دانلود [35]

انتقال پرونده شناسایی اتباع خارجی به استان های دیگر
دانلود [41]

انتقال پرونده شناسایی اتباع خارجی در داخل استان
دانلود [40]

تبدیل وضعیت اقامتی اتباع خارجی از کارت آمایش به گذرنامه
دانلود [38]

تشکیل پرونده متقاضیان تحصیل تابعیت
دانلود [36]

تفكيك و تكميل پرونده هاي خانوار اتباع خارجي
دانلود [45]

ثبت طلاق اتباع خارجی
دانلود [31]

ثبت فوت و ابطال مدرک اتباع خارجی
دانلود [33]

ثبت مشخصات ولادت اتباع خارجی
دانلود [32]

جذب کمکهای سازمان های بین المللی برای اتباع خارجی
دانلود [35]

خروج داوطلبانه اتباع خارجی از کشور
دانلود [34]

رسیدگی به تقاضای تابعیت اتباع خارجی
دانلود [31]

رسیدگی به دعاوی حقوقی اتباع خارجی
دانلود [30]

رفع توقیف خودروهای حامل اتباع خارجی غیرمجاز
دانلود [35]

رفع مشکلات بیمه ای اتباع خارجی و جمع آوری آمار و اطلاعات
دانلود [33]

رفع موانع تحصیلی اتباع خارجی
دانلود [33]

شناسایی و صدور مجوز اقامت و تردد اتباع خارجی دارای مادر ایرانی
دانلود [36]

صدور برگه تردد بین شهری اتباع خارجی
دانلود [56]

صدور پروانه زناشویی اتباع خارجی
دانلود [48]

صدور مجوز برنامه هاي فرهنگی، ورزشی و اجتماعی برای اتباع خارجی
دانلود [34]

صدور مجوز تحصیل دانشجویان اتباع خارجی
دانلود [30]

صدور مجوز ثبت ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی
دانلود [33]

صدور، تمدید و تعویض مدارک اقامتی اتباع خارجی
دانلود [40]
بازدید [ 440 ]
برچسب ها