یک شنبه 30 تیر سال 1398

دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی

                                          


ابطال مدارک و لغو پناهندگی اتباع خارجی متخلف
دانلود [132]

ارائه گواهی تحصیل اتباع خارجی
دانلود [114]

انتقال پرونده شناسایی اتباع خارجی به استان های دیگر
دانلود [127]

انتقال پرونده شناسایی اتباع خارجی در داخل استان
دانلود [131]

تبدیل وضعیت اقامتی اتباع خارجی از کارت آمایش به گذرنامه
دانلود [137]

تشکیل پرونده متقاضیان تحصیل تابعیت
دانلود [116]

تفكيك و تكميل پرونده هاي خانوار اتباع خارجي
دانلود [130]

ثبت طلاق اتباع خارجی
دانلود [109]

ثبت فوت و ابطال مدرک اتباع خارجی
دانلود [105]

ثبت مشخصات ولادت اتباع خارجی
دانلود [112]

جذب کمکهای سازمان های بین المللی برای اتباع خارجی
دانلود [111]

خروج داوطلبانه اتباع خارجی از کشور
دانلود [113]

رسیدگی به تقاضای تابعیت اتباع خارجی
دانلود [117]

رسیدگی به دعاوی حقوقی اتباع خارجی
دانلود [103]

رفع توقیف خودروهای حامل اتباع خارجی غیرمجاز
دانلود [111]

رفع مشکلات بیمه ای اتباع خارجی و جمع آوری آمار و اطلاعات
دانلود [105]

رفع موانع تحصیلی اتباع خارجی
دانلود [110]

شناسایی و صدور مجوز اقامت و تردد اتباع خارجی دارای مادر ایرانی
دانلود [140]

صدور برگه تردد بین شهری اتباع خارجی
دانلود [199]

صدور پروانه زناشویی اتباع خارجی
دانلود [149]

صدور مجوز برنامه هاي فرهنگی، ورزشی و اجتماعی برای اتباع خارجی
دانلود [110]

صدور مجوز تحصیل دانشجویان اتباع خارجی
دانلود [101]

صدور مجوز ثبت ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی
دانلود [129]

صدور، تمدید و تعویض مدارک اقامتی اتباع خارجی
دانلود [132]
بازدید [ 2194 ]
برچسب ها