شنبه 27 بهمن سال 1397

دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی

                                          


ابطال مدارک و لغو پناهندگی اتباع خارجی متخلف
دانلود [87]

ارائه گواهی تحصیل اتباع خارجی
دانلود [75]

انتقال پرونده شناسایی اتباع خارجی به استان های دیگر
دانلود [90]

انتقال پرونده شناسایی اتباع خارجی در داخل استان
دانلود [82]

تبدیل وضعیت اقامتی اتباع خارجی از کارت آمایش به گذرنامه
دانلود [87]

تشکیل پرونده متقاضیان تحصیل تابعیت
دانلود [77]

تفكيك و تكميل پرونده هاي خانوار اتباع خارجي
دانلود [91]

ثبت طلاق اتباع خارجی
دانلود [70]

ثبت فوت و ابطال مدرک اتباع خارجی
دانلود [68]

ثبت مشخصات ولادت اتباع خارجی
دانلود [74]

جذب کمکهای سازمان های بین المللی برای اتباع خارجی
دانلود [71]

خروج داوطلبانه اتباع خارجی از کشور
دانلود [71]

رسیدگی به تقاضای تابعیت اتباع خارجی
دانلود [75]

رسیدگی به دعاوی حقوقی اتباع خارجی
دانلود [65]

رفع توقیف خودروهای حامل اتباع خارجی غیرمجاز
دانلود [73]

رفع مشکلات بیمه ای اتباع خارجی و جمع آوری آمار و اطلاعات
دانلود [68]

رفع موانع تحصیلی اتباع خارجی
دانلود [72]

شناسایی و صدور مجوز اقامت و تردد اتباع خارجی دارای مادر ایرانی
دانلود [84]

صدور برگه تردد بین شهری اتباع خارجی
دانلود [126]

صدور پروانه زناشویی اتباع خارجی
دانلود [98]

صدور مجوز برنامه هاي فرهنگی، ورزشی و اجتماعی برای اتباع خارجی
دانلود [73]

صدور مجوز تحصیل دانشجویان اتباع خارجی
دانلود [70]

صدور مجوز ثبت ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی
دانلود [82]

صدور، تمدید و تعویض مدارک اقامتی اتباع خارجی
دانلود [81]
بازدید [ 1263 ]
برچسب ها