دو شنبه 25 شهریور سال 1398

دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی

                                          


ابطال مدارک و لغو پناهندگی اتباع خارجی متخلف
دانلود [149]

ارائه گواهی تحصیل اتباع خارجی
دانلود [123]

انتقال پرونده شناسایی اتباع خارجی به استان های دیگر
دانلود [148]

انتقال پرونده شناسایی اتباع خارجی در داخل استان
دانلود [140]

تبدیل وضعیت اقامتی اتباع خارجی از کارت آمایش به گذرنامه
دانلود [161]

تشکیل پرونده متقاضیان تحصیل تابعیت
دانلود [126]

تفكيك و تكميل پرونده هاي خانوار اتباع خارجي
دانلود [139]

ثبت طلاق اتباع خارجی
دانلود [116]

ثبت فوت و ابطال مدرک اتباع خارجی
دانلود [111]

ثبت مشخصات ولادت اتباع خارجی
دانلود [122]

جذب کمکهای سازمان های بین المللی برای اتباع خارجی
دانلود [120]

خروج داوطلبانه اتباع خارجی از کشور
دانلود [123]

رسیدگی به تقاضای تابعیت اتباع خارجی
دانلود [133]

رسیدگی به دعاوی حقوقی اتباع خارجی
دانلود [110]

رفع توقیف خودروهای حامل اتباع خارجی غیرمجاز
دانلود [129]

رفع مشکلات بیمه ای اتباع خارجی و جمع آوری آمار و اطلاعات
دانلود [111]

رفع موانع تحصیلی اتباع خارجی
دانلود [118]

شناسایی و صدور مجوز اقامت و تردد اتباع خارجی دارای مادر ایرانی
دانلود [150]

صدور برگه تردد بین شهری اتباع خارجی
دانلود [218]

صدور پروانه زناشویی اتباع خارجی
دانلود [156]

صدور مجوز برنامه هاي فرهنگی، ورزشی و اجتماعی برای اتباع خارجی
دانلود [115]

صدور مجوز تحصیل دانشجویان اتباع خارجی
دانلود [108]

صدور مجوز ثبت ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی
دانلود [138]

صدور، تمدید و تعویض مدارک اقامتی اتباع خارجی
دانلود [152]
بازدید [ 2665 ]
برچسب ها