سه شنبه 7 بهمن سال 1399

دفتر برنامه‌ریزی نوسازی و تحول اداری

مدیرکل برنامه‌ریزی نوسازی و تحول اداری استانداری

باباعلی مردوخی

 

تلفن:08733163811

عناوین اختیارات وظایف واگذارشده از ستاد وزارت‌خانه‌ها به واحدهای متناظر در استان

 

بازدید [ 5717 ]
برچسب ها