یک شنبه 26 مرداد سال 1399

اخبار

استاندار کردستان؛

دولت بە عملکرد تشکل‌های مردمی امید بستە است/افزایش کمی تشکل‌ها مایە افتخار نیست

استاندار کردستان دولت را امیدوار بە عملکرد تشکل های مردمی دانست واز این تشکل ها خواست در حفظ سرمایە های استان پویاتر عمل کنند.
دولت بە عملکرد تشکل‌های مردمی امید بستە است/افزایش کمی تشکل‌ها مایە افتخار نیست
بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در نشستی با تشکل های مردم نهاد استان کردستان در آغاز با انتقاد از نحوه‌ی این نشست و جلسات گفت: معتقدم که جلسات باید دستور کار مشخص وخروجی داشته باشد تا بتواند به توسعه استان و رفع برخی نواقص وکاستی ها کمک کند.
وی با بیان اینکه مردم به تشکل های مردم نهاد امید و اعتماد دارند و این اعتماد باید محترم شمرده شود یادآوری کرد: از بین رفتن اعتماد مردم به سمن ها آسیب های جدی به جامعه وارد می کند وتشکل ها همواره باید اعتماد دو سویه مردم و دولت را داشته باشند.
مرادنیا نظارت بر عملکرد تشکل های مردم نهاد را امری ضروری قلمداد کرد وبه صراحت گفت: نباید اجازه داد چند تشکل محدود به آبرو و اعتبار همه تشکل ها لطمه وارد کنند.
وی اظهار داشت: تشکل های مردم نهاد نقش مهمی در کاهش آسیب های اجتماعی دارند و این همان نقطه ای است که دولت به آن امید دارد.
استاندار کردستان وظیفه سمن ها و دولت در کنار هم را خدمت رسانی به مردم و حفظ سرمایه ها در همه ارکان ذکر کرد و گفت: اگر جوان ما دچار آسیب شده و این آسیب کماکان تداوم دارد نشان این است که ما در حفظ سرمایه های خود موفق عمل نکرده ایم.
مرادنیا تشکل های مردمی را از نگاه ظاهری و سطحی به مسائل برحذر داشت و افزود: افزایش کمی تشکل های مردمی جای افتخار ندارد، بلکه زمانی می توانیم به کارمان افتخار کنیم که چند تشکل کارآمد ودارای عملکرد بنیادی وتاثیر گذار داشته باشیم.
وی افزود: ما این همه تشکل مردم نهاد ایجاد کرده ایم اما باز در مسائل دچار مشکل هستیم و این بدین معنی است که در عمل به وظایف و رسالت ها کوتاهی شده است.
استاندار کردستان یکی دیگر از وظایف تشکل های مردمی را حفظ و ارتقا حقوق شهروندی ارزیابی کرد و گفت: حقوق مردم هرگز نباید توسط دولت تضییع شود، لذا ما در استان نیازمند توسعه گغتگوی مدنی هستیم.
وی اظهار داشت: رسالت ونقش تشکل های مردم نهاد در توسعه باید بارزتر شود و همکاری تشکل ها در حل مشکلات استان می تواند کارساز باشد.
استاندار کردستان حل نیازها و مشکلات اساسی استان را جزو اولویت های کاری خود برشمرد و گفت: هفتە آیندە نشستی با چند تن از وزرا در حاشیە دولت در مورد موضوع آب خواهیم داشت کە امیدواریم خبرهای خوبی برای مردم داشتە باشیم.

بازدید [ 604884 ]
برچسب ها