شنبه 16 فروردین سال 1399

اخبار

رئیس سازمان برنامە و بودجە کشور وارد فرودگاە سنندج شد/ ۳۲۰ میلیارد تومان بە راە آهن همدان سنندج تخصیص یافت / ۳۰۰۰ واحد مسکن برای محرومین در کردستان ساختە می‌شود

محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامە وبودجە برای سفری یک روزە وارد فرودگاە سنندج شد.
رئیس سازمان برنامە و بودجە کشور وارد فرودگاە سنندج شد/ ۳۲۰ میلیارد تومان بە راە آهن همدان سنندج تخصیص یافت / ۳۰۰۰ واحد مسکن برای محرومین در کردستان ساختە می‌شود

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ وی هنگام ورود بە فرودگاە سنندج در جمع خبرنگاران با اعلام دو خبر خوش گفت: در این سفر برای راە آهن همدان بە سنندج ۳۲۰ میلیارد تومان تخصیص وبە حساب واریز شدە است.

وی افزود: پروژە راە آهن هم اکنون در سە قطعە در حال ساخت توسط پیمانکاران است.

نوبخت همچنین آغاز ساخت سە هزار واحد مسکونی برای محرومین استان در شهرهاوروستاها را دیگر اتفاق مهم در این سفر خواند وگفت؛ هزار واحد مسکونی در شهرها توسط کمیتە امداد حضرت امام و دو هزار واحد مسکونی روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احداث می شود.

بازدید از روند پیشرفت گردنە صلوات آباد سنندج، واگذاری منزل مدد جویان و کلنگ زنی و آغاز احداث هزار واحد مسکن شهری محرومین وآغاز عملیات اجرایی دو هزار واحد مسکونی روستایی برای محرومین از جملە برنامەهای نوبخت در سفر بە کردستان است.

همچنین از پروژە راەآهن همدان بە سنندج و سد سیازاخ و سد آزاد بازدید خواهد کرد.

شرکت در جلسە شورای برنامە ریزی استان پایان بخش سفر یک روزە دکتر نوبخت بە کردستان خواهد بود.


بازدید [ 9633 ]
برچسب ها