یک شنبه 6 بهمن سال 1398

اخبار اقتصادی و عمرانی

رایزنی‌های اقتصادی استاندار کردستان در تهران

استاندار کردستان در سفر بە تهران در خصوص تسریع تصویب منطقە تجاری صنعتی بانە و مریوان و بهرەمندی کردستان از فاینانس‌های خارجی با مقامات مسئول گفتگو کرد.
رایزنی‌های اقتصادی استاندار کردستان در تهران

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا با مشاور رئيس جمهور و رئيس مناطق آزاد تجاری و نمايندگان مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص منطقه آزاد تجاری صنعتی بانه و مريوان دیدار کرد.

بە گفتە مرادنیا در این جلسە نقشە‌های منطقە آزاد بانە مریوان مورد بررسی و بازبینی قرار گرفتە کە نتایج مثبتی هم از آن حاصل شدە است.

استاندار کردستان اظهار کرد: در این جلسه قول مساعد مبنی بر هرگونە همکاری و مساعدت جهت تسریع در تصویب منطقە آزاد در صحن علنی مجلس دادە شدە است.

مرادنیا همچنین بە دیدار دیگری با دکتر خزاعی معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان سرمایەگذاری‌های خارجی نیز اشارە کرد و گفت: در این دیدار مقرر شدە است بتوانیم طرح‌های اساسی در استان را از محل فاینانس خارجی بە اجرا درآوریم.

وی با اعلام اینکە در این راە هم قول کمک و مساعدت برای اجرای طرح‌ها در کمترین زمان از محل فاینانس خارجی دادە شدە است ادامە داد: معاون وزیر اقتصاد کە نقش مهمی در جذب سرمایە‌گذاری‌های خارجی دارد در فروردین سال آیندە بە استان سفر خواهند داشت.

بازدید [ 561564 ]
برچسب ها