چهار شنبه 1 خرداد سال 1398

اخبار

در نشست استاندار کردستان با معاون وزیر بهداشت:

روند اجرای ۷۴ پروژه بهداشتی در کردستان بررسی شد

روند اجرای پروژەهای تفاهم نامە چهار جانبە ساخت و احداث خانەهای بهداشت پایگاە و مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی بررسی شد.
روند اجرای ۷۴ پروژه بهداشتی در کردستان بررسی شد


بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛
در این تفاهم نامە ۷۴ پروژە در استان تعریف شدە است کە ۵۰ درصد سهم وزارت بهداشت، 35 درصد سهم استانداری، ۱۰ درصد سهم دانشگاە و پنج درصد متعلق بە خیرین سلامت است.
برای مجموعە این پروژەها ۳۱ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفتە شدە است و حدود ۴٨ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
در این جلسە مقرر شد پروژەهای دارای مشکل اعتباری و تملک زمین و مسایل مربوط بە عوارض شهرداری ها بررسی و جهت تصمیم گیری بە سازمان مدیریت استان کردستان ارجاع شود.

برچسب ها