جمعه 22 فروردین سال 1399

اخبار

مرادنیا؛

رویکرد دولت استفادە از نیروهای جوان و اهل سنت در پست‌های مدیریتی است/نبود جراح قلب در کردستان برازنده نیست/ احداث بیمارستان تخصصی زنان نیاز استان است

استاندار کردستان رویکرد دولت تدبیر و امید را استفاده از نیروهای جوان و اهل سنت در پست‌های مختلف مدیریتی دانست.
رویکرد دولت استفادە از نیروهای جوان و اهل سنت در پست‌های مدیریتی است/نبود جراح قلب در کردستان برازنده نیست/ احداث بیمارستان تخصصی زنان نیاز استان است


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با بیان این مطلب گفت: از وزیر و رئیس جمهور محترم بابت انتخاب مدیر جوان اهل سنت برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی تشکر می کنم.
وی اضافه کرد: اکثر نیروها و مدیران استان کرد و اهل سنت هستند و انتظار داریم از دیگر نیروهای کرد و اهل سنت در سطح ملی نیز استفاده شود.
مرادنیا با اشاره به اینکه پست های مدیریتی برای هیچکس ماندگار نیست و تنها نفس خدمتگزاری اهمیت دارد، اظهار داشت:  خدمت کردن به مردم و ایجاد رضایت در میان آنان مهمترین مسئلەای است کە باید بە آن توجە کرد.
استاندار کردستان مجموعە نیروها و پزشکان شاغل در بخش بهداشت و درمان کردستان توانمند و باهوش خواند و بە ریاست جدید دانشگاە توصیە کرد در همە حال تعامل را جایگزین تحکم کند.
مرادنیا اظهار داشت: مردم کردستان انتظار دارند با وجود ظرفیت ها و توانایی های موجود، وضعیت آموزش، بهداشت و درمان تغییر پیدا کند.
وی افزود: مردم همیشە بیشترین هزینە ها را با تقدیم شهید، دادن مالیات و صبر و بردباری تحمل می کنند و در نتیجە شایستە بهترین خدمت ها هستند.
مرادنیا کردستان را بە لحاظ امکانات نسبت بە دیگر استانها کم برخوردارتر دانست و گفت: کردستان بە سبب همجواری با اقلیم کردستان عراق ظرفیت مطلوبی برای گردشگری سلامت دارد و با توجە بە کمبود امکانات نیازمند توجە ویژە است.
استاندار کردستان در ادامە سخنان خود نبود جراح قلب در استان را مورد انتقاد قرار داد و خطاب بە معاون وزیر بهداشت گفت: متاسفانە برخی از هم استانی های ما گاها بە دلیل نبود جراح قلب جانشان را از دست دادە اند و بر همین اساس درخواست داریم وزارتخانە مشوق هایی برای حضور جراحان قلب در کردستان در نظر بگیرد، چرا کە من بە عنوان استاندار کردستان پاسخی برای این کمبود ندارم.
وی از پزشکان استان نیز خواست بهتر است با توجە بە نیاز استان نسبت بە تحصیل در تخصص جراحی قلب اقدام کنند.
مرادنیا همچنین در پایان سخنان خود ایجاد بیمارستان تخصصی زنان را خواستار شد و گفت: ایجاد بیمارستان تخصصی زنان از نیازها و خواست های زنان استان است.
در این مراسم از زحمات سیامک واحدی تقدیر و وحید یوسفی نژاد در سمت رئیس دانشگاە علوم پزشکی کردستان معرفی شد.

بازدید [ 21261 ]
برچسب ها